Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

KEH01

Karjalainen, A. L., Kivirinta, M., Nylund, M., Valtonen, M., & Vesterinen, O. (toim.) (2020). Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0. (Diak opetus, 7). Diakonia-ammattikorkeakoulu. https://libguides.diak.fi/oskeopas

Johansson, K., Axelin, A., Stolt, M., & Ääri, R. (toim.) (2007). Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen.(Turun yliopisto Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. A Tutkimuksia ja raportteja 51). Turku: Turun yliopisto.
Saatavuus Diakin kirjastossa

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen, A.-M., Jääskeläinen, P. & Liikanen, E. (2013). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede (25) 4, 291-301. Saatavilla Hospital Premium Collection, ProQuest

Simpura, J. & Melkas, J. (2013). Tilastot käyttöön! : opas tilastojen maailmaan. Helsinki: Gaudeamus.
Saatavuus Diakin kirjastossa
Saatavuus verkkoaineistona

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) (2016). Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä (2. korjattu painos). (Turun yliopisto. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja 73). Turku: Turun yliopisto.
Saatavuus Diakin kirjastossa

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (uudistettu painos.). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Saatavuus Diakin kirjastossa
Saatavuus verkkoaineistona

Töttö, P. (2012). Paljonko on paljon? : luvuilla argumentoinnista empiirisessä tukimuksessa. Tampere: Vastapaino.
Saatavuus Diakin kirjastossa
Saatavuus verkkoaineistona

Vilkka.H.& Airaksinen.T. (2003). Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki.Tammi
Saatavuus Diakin kirjastoissa

Saavutettavuusseloste