Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 1-4 ja Tutkimus ja kehittäminen 2-3

 • Aaltola, J. & Valli, R. (toim.). (2007, tai uudempi). Ikkunoita tutkimusmetodeihin. 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Finna.fi -tulokset >
 • Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009 tai uudempi). Tutki ja kirjoita. Tammi. (Hyväksytään myös painokset vuosilta 1997, 1998, 2000, 2007, 2009). Finna.fi -tulokset >
 • Metsämuuronen, J. (2009). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. laitos. Helsinki: International Methelp. (Hyväksytään myös painokset vuosilta 2002 ja 2005 tai uudempi). Finna.fi -tulokset (useita laitoksia) >
 • Uusitalo, H. (1991 tai uudempi). Tiede, tutkimus ja tutkielma: johdatus tutkielman maailmaan. Finna.fi -tulokset >
 • Vilkka, H. (2006). Tutki ja havainnoi. Helsinki: Tammi.  http://hanna.vilkka.fi/wp-content/uploads/2014/02/Tutki-ja-havainnoi.pdf 
 • Vilkka, H. (2005 tai uudempi). Tutki ja kehitä. Helsinki: Tammi. Finna.fi -tulokset >
 • Tentissä saa myös käyttää kurssin Diakle-aineistoa ja Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opasta > 
 • Puusa, A., Juuti, P. & Aaltio, I. (2020). Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Gaudeamus. Finna.fi saatavuustiedot >
 • Salminen, A. & Pitkänen, L. (2019). Tutkimusyhteisöissä kaikki hyvin?: Tutkimusetiikan barometri 2018. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Finna.fi -saatavuustiedot >
 • Vehkalahti, K. (2019). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. [Helsingin yliopisto]. Finna.fi -saatavuustiedot >
 • Raivio, K. (2019). Näytön paikka: Tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttö. Gaudeamus. Finna.fi -tulokset >
 • Pietikäinen, S., Mäntynen, A. & Pietikäinen, S. (2019). Uusi kurssi kohti diskurssia. Vastapaino. Finna.fi -saatavuustiedot >
 • Kananen, J. (2019). Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas: Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Finna.fi -tulokset >
 • Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Uudistettu laitos.). Tammi. Finna.fi -tulokset >
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. (2017). Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen (Kolmas, uudistettu painos.). Gaudeamus. Finna.fi -saatavuustiedot >
 • Hyvärinen, M., Nikander, P., Ruusuvuori, J., Aho, A. L. & Granfelt, R. (2017). Tutkimushaastattelun käsikirja. Vastapaino. Finna.fi -tulokset >
 • Saarinen, T., Nuolijärvi, P., Pöyhönen, S., Kangasvieri, T. & Ahola, S. (2019). Kieli, koulutus, politiikka: Monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Vastapaino Finna.fi -tulokset >
 • Korhonen, J. (2018). Fraseologia: Kiinteiden sanayhtymien tutkimus (1. painos.). Finn Lectura. Finna.fi -saatavuustiedot >

Saavutettavuusseloste