Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas

Lisätietoa kvalitatiivisen menetelmän luotettavuudesta

Alasuutari, P., & Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. (4. uud. p.). Tampere: Vastapaino.

Anttila, P. (2006). Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. (2. p.). Hamina: Akatiimi

Flick, U. (2008). Managing quality in qualitative research. London: Sage Publications Ltd. Saatavilla http://www.eblib.com

Janhonen, S., Nikkonen, M. (toim.) (2003). Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. (2. uud. p.). Juva: WSOY.

Jokinen, K. (2008). Miten laadullinen tutkimus vakuuttaa? Teoksessa M. Kinnunen, K. Lepiäinen & O. Löytty (toim.) Tutkijan kirja. (s. 243–250). Tampere: Vastapaino.

Kylmä, J. & Juvakka, T. (2007). Laadullinen terveystutkimus. Helsinki: Edita.

Tuomi, J.  (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Tynjälä, P. (1991). Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta. Kasvatus 22 (5-6), 387–598.

Lisätietoa kvantitatiivisen menetelmän reliabiliteetista

Aaltola, J. & Valli, R.(toim.) (2010). Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. (3. uud. ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) (2007). Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineiston keruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. (2. korj.ja täyd. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Alkula, T. & Pöntinen, S. & Ylöstalo, P. (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Anttila, P. (2006). Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. Hamina: Akatiimi

Heikkilä, T. (2008). Tilastollinen tutkimus. (7. uud. p.). Helsinki: Edita.

Keckman-Koivuniemi, H. & Kleemola, M. (2006). Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. (Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2). Tampere: Tampereen yliopisto.

Kuula, A. (2006). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.

Nardi, P. M. (2006). Doing survey research. A guide to quantitative methods. (2nd ed.) Boston (MA): Pearson.

Seale, C. (2004). Using data archives for statistical analysis. In Clive Seale (ed.) Researching society and culture. (2nd ed.). (p. 355-366). London: Sage.

Taanila, A. (2010). Määrällisen aineiston kerääminen. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Vilkka, H. (2007). Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Valli, R. (2015). Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. (2. uud. p.). Jyväskylä: PS-kustannus.

Lisätietoa kehittämistutkimuksen luotettavuuden arvioinnista

Anttila, P. (2006). Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen. Hamina: Akatiimi.

Heikkinen, H.L. T. (2006). Toimintatutkimuksen lähtökohdat. Teoksessa H.L. T. Heikkinen, E. Rovio, R. Huttunen & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon: toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat (s. 15–37). Helsinki : Kansanvalistusseura.

Hyväri, S. &  Laine, T. (2012). Osallistavan kehittämisen perusteita. Teoksessa  H. Kotila ja  A. Mutanen. (toim.) Käytäntöä tutkimassa (s. 48–62). (Haaga-Helian julkaisusarja 2/2012). Haaga-Helia: Helsinki.

Hyväri, S..& Salo, M. (2011). Miksi asumispalvelujen kehittämisessä tarvitaan palvelujen käyttäjien osallistumista? Suuntaaja (1), 13–17. Saatavilla https://www.aspa.fi/fi/suuntaaja/suuntaaja-12011/miksi-asumispalvelujen-kehitt%C3%A4misess%C3%A4-tarvitaan-palvelujen-k%C3%A4ytt%C3%A4jien

Jantunen, S., Naaranoja, M., Piippo, J.,Mäkelä, T., Valtanen, E. & Sankelo, M. (2013).Toimintatutkimuksen laatukriteerit ja niiden soveltaminen osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisen tutkimuksessa. Teoksessa M. Virkajärvi (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2012: Suomella töissä? Kestämistä ja kestävyyttä. (29–44). Saatavilla http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68147/tyoelaman_tutkimuspaivat_2012.pdf?sequence=1.

Kananen, J. (2015). Opinnäytetyön kirjoittajan opas: näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kananen, J. (2014). Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona: miten kirjoitan toimintatutkimuksen opinnäytetyönä? Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kananen, J. (2012). Kehittämistutkimus opinnäytetyönä : kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Keskitalo, E. (2015). Osallistava tutkimus ja kehittäminen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen TKI-toiminnan viitekehyksenä. Teoksessa R. Gothoni, S, Hyväri, M. Kolkka & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Osallisuutta, oppimista ja arviointia. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015 (s. 191-204). Saatavilla http://urn/URN:ISBN:978-952-493-233-2

Ojasalo, K.,Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2014). Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan. (3. uud. p.). Helsinki: Sanoma Pro.

Potvin, L.,B., S. L& Waltz, L. (2010) Participatory Action Research:  Theoretical Perspectives on the Challenge in Research Action.  In I. Bourgeault,  R. Dongwall  & R. de Vries  (edit.) The Sage handbook of Qualitative methods in Health Research (p. 433–453). London: SAGE.

Pernaa, J.(2013). Kehittämistutkimus tutkimusmenetelmänä. Teoksessa J. Pernaa (toim.) Kehittämistutkimus opetusalalla (s. 9-26). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Suoranta, J. & Ryynänen, S. (2014). Taisteleva tutkimus. Helsinki: Into.

Toikko, T., Rantanen, T. & Toikko T. (2009). Tutkimuksellinen kehittämistoiminta : näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere: Tampere University Press. Saatavilla http://www.ellibslibrary.com

Vilkka H. (2015). Tutki ja kehitä. Juva: PS-kustannus.

Vuokila-Oikkonen, P. &  Hyväri,  S. (2015). Toimijoita osallistava kehittämisprosessi – esimerkkinä Oulun mielenterveyspalvelujen rajapintatyön  mallintaminen.  Teoksessa R. Gothóni, S.Hyväri, M. Kolkka ja P. Vuokila-Oikkonen (toim).  Osallisuutta, oppimista ja arviointia. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2015 (s. 65-79). Saatavilla http://urn/URN:ISBN:978-952-493-233-2

World Health Organization 2014. Implementation research toolkit : workbook. Saatavilla http://www.who.int/entity/tdr/publications/year/2014/9789241506960_workbook_eng.pdf?ua=1

Saavutettavuusseloste