Siirry pääsisältöön

Tiedonhankinnan osaamistesti

Tee informaatiolukutaidon osaamistesti ennen Ammattialan kehittämistyön välineet 1 -osion tiedonhankinnan opetusta. Testi (tentti) löytyy AMM01 Diakle -kussilta.

Miten löydän tieteellisen artikkelin, väitöskirjan, AMK-opinnäytetyön tai hankekeraportin

AMM01-tiedonhaun tavoitteet

Opiskelija osaa itsenäisesti hakea tieteellisen artikkelin, hankeraportin sekä opinnäytteen eri tietokantoja hyödyntäen. Opiskelija tunnistaa tieteellisen artikkelin rakenteen ja  ja osaa etsiä englanninkielisiä artikkeleita eri tietokannoista.

Tieteelliset artikkelit

Tieteelliset artikkelit

Tieteellisiä artikkeleita julkaistaan tieteellisissä lehdissä tai aikakauskirjoissa. Artikkeleissa tutkijat, esim. väitöskirjantekijät, kuvaavat tutkimustensa tai kehittämishankkeidensa toteutusta ja tuloksia. Tieteellisissä julkaisuissa julkaistavat artikkelit joutuvat ensin läpäisemään nimetyn arvioitsijoiden joukon tarkastuksen ja mikäli artikkeli sen läpäisee, se saa julkaisuluvan (vertaisarvionti, referee, engl. peer review). Tällä tavoin pidetään huoli julkaisun tieteellisyydestä ja siinä julkaistavan tutkimuksen tasosta.

Tieteellisten artikkelien etsimisessä on tärkeää tunnistaa tieteellisen artikkelin rakenne ja julkaisu, josta sellaisen voi löytää. Tieteellisessä tutkimusartikkelissa on yleensä otsikon ja tekijätietojen jälkeen aiheen tiivistelmä, johdanto, mahdollisesti teoriataustan esittely ja varsinainen tutkimusongelma tai -tehtävä. Lisäksi kuvaillaan käytetty tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen kohdejoukko. Keskeisen osan artikkelista muodostavat tutkimustulokset ja niihin liittyvä pohdinta tai johtopäätökset. Artikkelissa käytetään lähdeviitteitä, ja lopussa on lähdeluettelo.

Tieteellisen tutkimusartikkelin yleinen rakenne: 1.Otsikko 2.Kirjoittaja/-t 3.Tiivistelmä (abstrakti) 4.Johdanto, tutkimusongelma, tutkimuksen tavoite 5.Käytetty metodi, käytetty menetelmä(t) 6.Tekstin sisällä lähde-/viitemerkinnät 7.Tulokset 8.Pohdinta/johtopäätökset 9.Lähdeluettelo.

Esimerkkejä tieteellisistä artikkeleista:

Hynynen, R., TtM., Paavilainen, E., TtT., Kylmä, Jari, FT, TtL, & Lepistö, S., TtT. (2015). Nuorten näkemyksiä kuritusväkivallan syistä ja seurauksista / Adolescents' perceptions of corporal punishment: Its reasons and consequences. Hoitotiede, 27(2), 93-103. (Artikkelin lukeminen vaatii kirjautumisen Diakin tunnuksilla)

Ring, M. A., Laulainen, S., & Rissanen, S. (2021). Omaishoidon tuen järjestelmä sopimuksellisuuspuheena. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti29(1), 21–36. https://doi.org/10.30668/janus.77316

Artikkeleiden haku kannattaa aloittaa tietokannoista. Kotimaisia, suomenkielisiä, artikkeleita on seuraavissa tietokannoissa:

Hakutermien määrittelyssä auttaa ​Finto - suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu

Tietokannasta saat viitteen, missä lehdessä jokin artikkeli on. Sen jälkeen sinun on selvitettävä, missä artikkeli on luettavissa eli täytyykö sinun mennä kirjastoon lukemaan artikkeli painetusta lehdestä vai löytyykö artikkelin tiedoista jo linkki suoraan verkkoon. Lehden nimeä kliikkaamalla voit etsiä kirjaston, jossa painettu versio ko. lehdestä on saatavana.

Tieteellisiä tutkimusartikkeleita löytyy esim. seuraavista julkaisuista:

 • Aikuiskasvatus
 • Diakonian tutkimus
 • Gerontologia
 • Hoitotiede (Hoitotiede-lehden artikkelit ovat luettavissa vuodesta 2011 eteenpäin ProQuest-palvelussa)
 • Hyvinvointikatsaus 
 • Janus
 • Kasvatus
 • Kuntoutus
 • NMI Bulletin 
 • Nuorisotutkimus
 • Psykologia
 • Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 
 • Sosiologia 
 • Teologinen aikakauskirja 
 • Tutkiva hoitotyö 
 • Työelämän tutkimus
 • Yhteiskuntapolitiikka 
 • Journal of Youth & Theology

Monet em. lehtien artikkeleista ovat luettavissa avoimesti verkon kautta. Lisätietoja:

Journal.fi

Tieteellisiä verkkolehtiä Suomessa

On hyvä huomata, että ko. tieteellisissä julkaisuissa ja aikakauskirjoissa on myös muunlaisia artikkeleita, esim. kirjaesittelyjä, joten julkaisua selatessaan täytyy etsiä sieltä nimenomaan tieteellisiä artikkeleja.

Finna.fi -haussa voit rajata Sisältyy julkaisuun -rajauksen avulla rajata tieteellisiä artikkeleita sisältäviin lehtiin.

 

⇒ Ohjevideo tieteellisen artikkelin löytämiseen.

Väitöskirjat

Väitöskirjat

Väitöskirjat löytyvät kansallisesta Finna.fi palvelusta. 

 • Tee haku haluamastasi aiheesta
 • Rajaa siteen Aineistotyyppi ⇒ Opinnnäytteet ⇒ Väitöskirjat

Suurin osa väitöskirjoista on saatavilla verkkoaineistona.

Finna-haun pikaohje

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä löydät kaikkien amk:ien yhteisestä Theseus-tietokannasta. Siellä ovat myös Diakin opinnäytetyöt syksystä 2009 alkaen. Theseus-tietokannan sisältö on haettavissa myös Kansallisessa Finnassa. Tee haku valitsemastasi aiheesta ja rajaa sitten aineistotyypin kohdalla amk-opinnäytetöihin.

Opinnäytetyön arvosana ja lausunto eivät ole julkista tietoa, mutta opinnäytetyön laadun arvioimisen voi aloittaa tiivistelmän, sisällysluettelon ja johdannon lukemisella. Onko työn luonne (tutkimuksellinen, kehittämispainoitteinen, tuote) ja tavoite määritelty selkeästi? Käykö selville mitä käytännön toimenpiteitä tekijä(t) ovat suorittaneet tavoitteen saavuttamiseksi? Tämä tarkoittaa tutkimus- tai työnkehittämisen menetelmien soveltamista niin, että ne auttavat saavuttamaan määritellyn tavoitteen. Onko sovelletut menetelmät nimetty ja niiden sisältö avattu lukijalle? Sisältääkö raportti näkemyksiä ja reflektointia prosessin tuottamasta oppimisesta ja niistä haasteista ja jopa vastoinkäymisistä, joita prosessin aikana on kohdattu?

Tämänkaltaisiin kysymyksiin laadukkaasta opinnäytetyöstä löytyy ymmärrettävät vastaukset. 

Työelämän kehittämisraportit

Työelämän kehittämisraportit (hankeraportit)

Työelämän kehittämishankeraportissa kuvataan sitä, miten työelämää on kehittämishankkeessa tai -projektissa kehitetty. Usein hankkeeseen on saatu erillinen rahoitus, sille on nimetty vastuuhenkilöt ja sen toiminta on pitkäkestoista, jolloin hanke on voitu jakaa useisiin osahankkeisiin. Esim. kunnan hoiva-kodissa työelämän kehittämishankkeen tavoitteena voisi olla vanhusten omatoimisuuden ja aktiivisuuden lisääminen tai työntekijöiden työtapojen kehittäminen vähemmän kuormittaviksi.

Hankeraportissa kuvataan kehittämishankkeen lähtökohdat, kehittämistarpeet ja toimintaympäristö sekä millaista kehittämistyötä on tehty, miten (millaisin työtavoin tai menetelmin) sitä on tehty ja millaisia tuloksia sillä on saavutettu. Hankeraporttiin sisältyy yleensä hankkeen monipuolinen arviointi sekä tulevaisuuden tarkastelu eli miten hankkeen aikana saadut hyvät käytännöt jäävät elämään.

 

Hankeraporttien hakeminen

Kirjastojen tietokannoista hankeraportteja löytyy sanoilla hanke? proj? kehittämi?. Katso ohje, miten näillä hakusanoilla kannattaa rakentaa haku Finnaan.

Hankeraportteja löydät kirjastojen lisäksi esim. seuraavista Internet-lähteistä:

Hankeraportin etsimisessä on huomattava, että pitää löytää hankkeen toteutusta kuvaava loppuraportti, ei esim. hankesuunnitelma tai hankkeen osana toteutettu tutkimus.

Esimerkki: Diakilla on ollut Työyhteisöjen monimuotoisuus -hanke (1.6.2008–31.12.2010)

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa syntyi kaksi julkaisua: 

 • Rotinen, R. L. ( 2008a). Matkalla monimuotoisuuteen – monimuotoisuuden ja työhyvinvoinnin kehittäminen pilottiyhteisöissä. (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja D Työpapereita 45.) Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
  • Kelpaa. Raportissa kuvataan hankkeen alkuvaiheen toteutusta ja tuloksia työyhteisöissä.
 • Rotinen, R. L. (2008b). Monimuotoisen työvoiman työllistäminen : Selvitys yhteiskuntavastuullisen työllistämisen esteistä ja edellytyksistä sekä työllistämisen esteistä ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa. (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja D Työpapereita 49.) Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu.
  • Ei kelpaa. Raportti on yhteenveto vastauksista, joita saatiin työyhteisöille lähetetystä sähköpostikyselystä. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin hankkeessa.
 • Eitakari, L. (toim.) (2010). Monimuotoistuva työelämä : työyhteisöjen monimuotoisuusprosessi TyöMMe-hankkeen kokemusten perusteella. (Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C Katsauksia ja aineistoja 10.) Helsinki : Diakonia-ammattikorkeakoulu.
  • Kelpaa. Raportissa kuvataan hankkeen toteutusta ja arvioidaan hankkeen vaikuttavuutta.

Jos olet epävarma jonkin raportin soveltuvuudesta tehtävään, voit kysyä varmistusta sähköpostitse tehtävän ohjaajalta (mieluiten nettilinkki mukaan).

TUTUSTU: Kehitä kokeillen

Saavutettavuusseloste