Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyön prosessi

Vuoden 2016 versio

Humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyön prosessi

Terhi Rissanen

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutusohjelmasta, tulkki (AMK), joka on laajuudeltaan 240 opintopistettä, valmistuu tulkkeja kielten väliseen tulkkaukseen kuulovammaisten pariin (suomen kieli ja viittomakieli)  ja kielensisäiseen tulkkaukseen puhevammaisten pariin (suomen kieli ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät) sekä kommunikaation ohjaukseen (tukiviittomien ja -menetelmien käytön pedagoginen ohjaus uusille käyttäjille ja heidän lähipiirilleen).

Asioimistulkkauksen koulutuksesta, tulkki (AMK), joka on laajuudeltaan  210 opintopistettä,  valmistutaan Suomessa harvinaisten kielten tulkeiksi maahanmuuttajille viranomais- ja muihin asioimistilanteisiin. Tulkkauskielet ovat suomen kieli ja jokin seuraavista kielistä: arabia, kiina (mandariini), kurdi (sorani), persia, somali, thai, turkki ja vietnam. 

Periaatteita

Humanistisen ja kasvatusalan tulkkauksen koulutusten opinnäytetyöprosessi seuraa pääosin Diakin yleisiä linjauksia siten, että ensimmäinen opintojakso tutkimuksen ja kehittämisen opinnoista suoritetaan Diakin yhteisenä verkkokurssina ja sen jälkeisten kurssien ohjausistunnoista vastaa tutkimus-  ja kehittämisopinnoista vastaava lehtori. Seminaari-istunnoissa opiskelija esittelee opinnäytetyönsä aiheen, suunnitelman opinnäytetyöksi ja käsikirjoituksen ennen työnsä luovuttamista tarkastettavaksi. Kypsyysnäyte suoritetaan tämän jälkeen. Työn julkistaminen tehdään julkistamisseminaarissa ja opinnäytetyötorilla, joka on yleisölle avoin valmiiden opinnäytetöiden esittelytilanne.

Humanistisella ja kasvatusalalla opinnäytetyöopinnot liittyvät tulkkikoulutusten sisältöihin, kuten tulkkaus, työkielet ja eri kommunikaatiomuodot,  kommunikaation ohjaus, eri asiakaskunnat, monikulttuurisuus, maahanmuutto ja esteettömyys. Opinnäytetyöt ovat usein työelämää tutkivia ja/tai kehittäviä toiminnallisia opinnäytetöitä. Ne voivat olla muodoltaan kehittämishankkeiden tai -tutkimusten (osa)raportteja tai produkteja eli tuotteita. Tuote voi olla esimerkiksi kirjallinen käännös, valmisteltu tulkkaus, terminologinen sanasto, viittomamateriaali tai järjestetty tapahtuma tai tilaisuus. Opinnäytetyön kirjallisessa osassa kuvataan tuotantoprosessi ja tiedot prosessin aikana tehdyistä interventioista. Käännös- ja tulkkaustöissä työprosessi kuvataan kirjallisessa osassa esimerkiksi kommentoidun käännöksen menetelmällä.

Opinnäytetyön kirjallisessa osassa on tuotekuvaus, jossa kerrotaan lopputuotteen nimi ja valmistumispäivämäärä, tuotantovälineet, kuten esimerkiksi kuvaus-/äänitys- ja tallennuslaitteet ja -ohjelmistot, tuotanto- ja tallennusmuoto (video- ja/tai äänitallenne, kuvasto ja editointi), alkuperäisen materiaalin säilytyspaikka, maininta tekijänoikeuksista ja käyttöehdoista sekä osoite YouTube-videopalvelussa tai muualla digitaalisessa verkossa.

Opinnäytetyön voi liittää myös viimeisen lukukauden projektityöhön, jolloin muun muassa aineistonkeruuseen saa enemmän aikaa. Tulkkikoulutuksen yritys DiakOppi tarjoaa tulkkauspalveluja opiskelijoiden ja lehtoreiden yhteistyönä, mikä mahdollistaa monenlaista oppimista opiskelun eri vaiheissa sekä opinnäytetyön ideoita ja toteuttamismahdollisuuksia. Pedagogisena perustana toiminnassa on osallistuva ja tutkiva kehittäminen (

Opinnäytetyön prosessin vaiheet ja eteneminen

Opinnäytetyötyön tekemistä tukevat sekä metodiopinnot että ohjattu seminaarityöskentely, jossa muut opiskelijat ja erityisesti opponentti edistävät työtä omilla kommenteillaan. Jokaiselle opinnäytetyölle on nimetty vastuuohjaaja, ja opiskelija hankkii toisen asiantuntijaohjaajan työelämästä tai Diakista vastuuohjaajan kanssa.

Opiskelija neuvottelee kaikki Diakin projekteissa, opiskelijavaihdossa tai Diakin ulkopuolelle tekemänsä tilaustyöt vastuuohjaajan kanssa, ja niistä tehdään ohjaussopimus opiskelijan, Diakin ja ulkopuolisen tahon kanssa jo ennen työn aloitusta.

Opinnäytetyön ideointi ja toteutus alkavat tutkimuksen ja kehittämisen opinnoista. Ne suoritetaan Diakin yhteisenä verkkokurssina ja sen jälkeisten kurssien ohjausistunnoissa. Niitä ohjaa tutkimus- ja kehittämisopinnoista vastaava lehtori.

Vuonna 2012 päivitettyjen opetussuunnitelmien mukaan ensimmäisen kurssin jälkeen asioimistulkin koulutuksessa on lukukauden kestävä tauko tutkimuksen ja kehittämisen opinnoissa. Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa taukoja on kaksi, joista ensimmäinen tauko kestää vuoden, ja tutkimuksen ja kehittämisen opinnot jatkuvat 5. lukukaudella. Tuolloin opiskelija on valinnut joko kielten välisen tai kielensisäisen tulkkauksen suuntautumisekseen. Sen jälkeen tulee yhteisten ammattiopintojen lukukausi, jolloin on toinen tauko, minkä jälkeen tutkimuksen ja kehittämisen opinnot jatkuvat eriytyneiden ammattiopintojen lukukaudella.

Opiskelijoiden ulkomaanvaihto osuu molemmissa koulutuksissa valmistumista edeltävälle lukukaudelle, jolloin suositellaan, että opiskelijat ovat jo pitkällä aineistonkeruussaan tai sen suunnittelussa, jos aikovat kerätä aineiston vaihtonsa aikana. Ohjausistuntoihin pitää osallistua vaihdossa mahdollisuuksien mukaan. Istunnot myös tallennetaan mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Taulukko 1. Opintojen koodit ja toteutus eri lukukausilla (Tarkemmin tavoitteista OPSissa)

Humanistisen ja kasvatusalan

koulutusten TUK-opinnot

 

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus (AMK), 240 op

Asioimistulkkauksen koulutus

(AMK), 210 op

  1. lukukausi

 

 

 

  1. lukukausi

TUT1005A11H Tutkimus ja kehittäminen 1, 5 op

 

  1. lukukausi

 

TUK0105A12H Tutkimus ja kehittäminen 1, 5 op

  1. lukukausi

 

 

 

  1. lukukausi

TUT2005A11H Tutkimus ja kehittäminen 2, 5 op

TUK 0205A11H Tutkimus ja kehittäminen 2, 5 op

  1. lukukausi

 

TUK 0305A11H Tutkimus ja kehittäminen 2, 5 op

  1. lukukausi

TUT3005A11H Tutkimus ja kehittäminen 2, 5 op

TUK 0405A11H Tutkimus ja kehittäminen 2, 5 op

  1. lukukausi

TUT4005A11H Tutkimus ja kehittäminen 2, 5 op

 

Opinnäytetyön muodosta

Opinnäytetyöt voivat olla muodoltaan kehittämishankkeiden tai -tutkimusten (osa)raportteja tai ne voivat olla tuotteita, joihin liittyy prosessin ja menetelmien dokumentointi sekä erillinen kirjallinen opinnäytetyön raportti.  Sisällöltään produktit voivat olla seuraavanlaisia: uuden käytänteen suunnitelma tai mallinnus, uuden tuotteen konsepti, tulkattu tapahtuma, tilaisuus tai tuote, kommentoitu käännös, termi- tai sanastotyö, kuva- tai viittomamateriaali tai muu produkti.

Tulkkikoulutusten tuotteiden pitää olla aina myös suomenkielisinä saatavilla joko glossattuina tai käännöksinä, jotta ne pystytään arvioimaan. Mikäli työllä tai tuotteella on ulkopuolinen tilaaja, tämä vastaa tuotteen vieraskielisen kieliasun tarkastuksesta (esim. arabiankielinen opas, persiankielinen nettisivu). Tämä edellyttää, että kustannuksista on selkeä maininta yhteistyösopimuksessa.

Viittomakielen ja tulkkauksen sekä asioimistulkkauksen koulutuksissa opinnäytetyön abstrakti tehdään tulkin molemmilla työkielillä sekä englanniksi. Abstraktien tarkoituksena on levittää tietoa tehdyistä tutkimus- ja kehittämistöistä laajemmalle lukijakunnalle. Abstraktit voidaan koota Diakin sivuille internet-jakoon, jolloin tulkkikoulutukset voivat verkottua laajemman kansainvälisen kääntäjä- ja tulkki- sekä tutkijaverkoston kanssa. Abstraktin voi tehdä myös selkosuomen lisäksi jollakin puhetta tukevalla ja korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä, mikäli se liittyy työn aiheeseen ja sen toteuttaminen onnistuu teknisesti.

Opinnäytetyön julkistaminen

Julkistaminen tapahtuu julkistamisseminaarissa ja sähköisessä tietokannassa sekä opinnäytetyötorilla. Julkistamisseminaarissa esitellään opinnäytetyön prosessi sekä sen tärkeimmät tulokset ja johtopäätökset. Julkistamisseminaariin osallistuvat ohjaava(t) opettaja(t), opiskelijoita ja mahdollisesti työelämäohjaaja. Opinnäytetyötori on yhteisöllinen tapahtuma, josta tiedotetaan laajemmin ja jonne kutsutaan opinnäytetöiden aiheista kiinnostunutta yleisöä.

Työn kirjallinen osio tallennetaan Theseukseen OKM:n julkisuusperiaatteen mukaisesti. Poikkeustapauksissa työn tuoteosaa ei tallenneta Theseukseen, mikäli työn tilaajan kanssa on niin sovittu tai sen tallennus on teknisesti ongelmallista.

Saavutettavuusseloste