Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas: Kirjallisten töiden ulkoasu ja tietotekniikkaohjeita

Vuoden 2016 versio

Kirjallisten töiden ulkoasu ja tietotekniikkaohjeita

Opinnäytetyön kansi ja mallipohja

Opinnäytetöiden raporteille on tehty valmiit mallipohjat. Mallipohjaan on tehty sivujen asetukset oheisten, tällä sivulla olevien ohjeiden mukaan.

 Mallipohjissa on myös kannet: marjapuuro (vaaleanpunainen) perustutkinnolle ja omena (vaaleanvihreä) YAMK-tutkinnolle.

Maalaa hiirellä esimerkiksi tehdyt tekstit ja kirjoita tilalle oma otsikko tai teksti.

Opinnäytetyöpohjassa on kansilehti, johon täydennetään mm. tekijöiden tiedot sekä tutkinto ja tutkintonimike. 

Jos opinnäytetyön tekijöitä on enemmän kuin yksi, tekijöiden nimet kirjoitetaan aakkosjärjestykseen kukin omalle rivilleen (kun lisäät rivejä, poista keskiväliltä kannesta rivejä pois niin, että työn nimi pysyy kannen alareunassa eikä siirry seuraavalle sivulle).

Tutkinnon ja tutkintonimikkeen tiedot voi tarkistaa Diakin tutkintosäännöstä  (2. §).

Tiivistelmä

TIIVISTELMÄ

Tuomo Tulkkaaja
Opinnäytteen nimi
56 s., 5 liitettä
Syksy 2018
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Humanistisen alan YAMK-tutkinto
Tulkki (YAMK)
Tulkkaustoiminnan kehittäminen                                                    *)

 

ABSTRACT

Tuomo Tulkkaaja
Title of thesis
52 p., 2 appendices
Autumn 2018
Diaconia University of Applied Sciences
Master’s degree in humanities
Master’s Degree Programme in the Development of Interpreting Practices

 

Tiivistelmän alkuun kirjoitetaan

 • Tekijätiedot (jos työllä on useampi tekijä, tekijöiden nimet lajitellaan aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan: Tiina Diakoni, Otto Opiskelija ja Sisko Sairaanhoitaja)
 • Opinnäytetyön nimi
 • Laajuus (sivut, liitteet)
 • Valmistumislukukausi ja vuosi
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Tutkinto
 • Tutkintonimike
 • *) Koulutus: Tämä tieto tulee vain ylempien tutkintojen opinnäytetöihin. Nimi löytyy opetussuunnitelmista, esim. Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen,

Tutkinnon ja tutkintonimikkeen tiedot voi tarkistaa Diakin tutkintosäännöstä  (2. §).

 

Koulutusten nimet löytyvät opetussuunnitelmista.

 

Tiivistelmän loppuun merkitään opinnäytetyön aihetta kuvailevat asiasanat aakkosjärjestyksessä. Asiasanat valitaan ensisijaisesti Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO). 

YSO on linkitetty Yhdysvaltain kongressin kirjaston asiasanastoon. Löydät sieltä monille asiasanoille englanninkieliset vastineet.

Valitse asiasanoiksi aihettasi kuvaavia sanoja sekä mahdollisen tutkimuksellisen opinnäytetyön kohdalla myös menetelmää kuvaava sana (esim. nuoret, syrjäytyminen, ennaltaehkäisy, toimintatutkimus).

Library of Congress Subject Headings (Kongressin kirjaston asiasanasto)

 

Llsätietoja tämän julkaisun artikkelista:

Kannen liittäminen valmiiseen tekstiin

Jos olet tehnyt opinnäytetyön ilman tätä mallipohjaa ja asetukset ovat Diakin ohjeiden mukaiset, liitä opinnäytetyön teksti pelkkiin kansi- ja tiivistelmäsivuihin:

 • Liitä ensimmäiselle tyhjälle sivulle oma tekstisi (ilman tiivistelmiä). Valitse liittämishetkellä hiiren oikealla painikkeella "Säilytä lähteen muotoilu".
 • Täytä sitten tietosi kanteen ja tiivistelmäsivuihin ja liitä tiivistelmän teksti hiiren oikealla painikkeella "Säilytä vain teksti". 
 • Maalaa tiivistelmän teksti ja vaihda fontiksi Arial, jos olet käyttänyt Arial-fonttia opinnäytetyössä.

Voit myös tehdä erilliset pdf-tiedostot, joista toisessa on kansi ja tiivistelmäsivut ja toisessa opinnäytetyön teksti. Liitä pdf-tiedostot yhteen esim. PDF Split & Merge -ohjelmalla.

https://icecreamapps.com/Download-PDF-Split-and-Merge/

Muut oppimistehtävät

Diakin oppimistehtävissä käytetään yleensä samoja asetuksia kuin opinnäytetöissä. Vain aivan lyhyissä tehtävissä voi käyttää mallia, jossa ei ole kansilehteä eikä sisällysluetteloa. Suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät tulevat vasta opinnäytetyöhön.

Lisätietoja on luvussa Kirjallisen oppimistehtävän sisältö ja rakenne.

Ensimmäiselle sivulle eli kansilehdelle tulevat tunnistetiedot:

 • työn tekijän nimi (tai tekijöiden nimet, yleensä sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä)
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • opintojakson lyhenne (sama kuin lukujärjestyksessä tai MyDiakissa, esim. AMM02MS18PMK (SOS))
 • tehtävän nimi
 • palautuspäivämäärä.

Kansilehti

 • Keskelle sivua kirjoitetaan tekstin sisältöä kuvaava OTSIKKO isoilla kirjaimilla ja isommalla fontilla kuin muu teksti.
 • Tunnistetietojen sisennys on esimerkiksi vasen 8 cm.
 • Sivun loppuun lisätään tarvittaessa pakotettu sivunvaihto.
 • Kansilehdelle ei merkitä sivunumeroa: mene ylätunnisteeseen ja valitse Erilainen 1. sivu.

Lyhyt tehtävä ilman kansilehteä

 

Ilman kansilehteä voidaan tehdä esim. 1–3 sivun mittaisia oppimistehtäviä. 

Miten käytän mallipohjia

Mallipohjan asetukset ovat tällä sivulla olevien ohjeiden mukaiset. Jos mallipohjaa käyttäessäsi valmiit asetukset menevät sekaisin, voit hyödyntää tämän sivun vinkkejä.

Virheiden korjaaminen

Wordin yläosassa Aloitus-välilehdellä ovat mallipohjassa käytetyt tyylit. Jos tekstissä on esim. väärä otsikon taso tai tiivistelmässä on teksti rivivälillä 1,5, korjaa virhe seuraavasti: maalaa korjattava kohta ja valitse OT-alkuinen oikea tyyli klikkaamalla.

Kun lisäät uuden otsikon, kirjoita otsikko, maalaa se ja valitse ylhäältä, mitä tasoa se on:

OT_OTS 1: esim. 1 JOHDANTO

OT_Ots 2: esim. 2.3 Tutkimusongelma

OT_Ots 3: esim. 3.2.1 Haastateltavien valinnan kriteerit

OT_Ots1 _ei numeroa: LÄHTEET-otsikko ja LIITE-otsikot

Sisällysluettelo tulee em. otsikoiden mukaan. Jos sisällysluettelossa on virhe, käy korjaamassa se tekstiin ja päivitä sitten sisällysluettelo.

 

Muita tyylejä ovat

OT_norm:  perusteksti 1,5 rivivälillä

OT_sitaatti: sitaatti sisennettynä rivivälillä 1

OT_tiivistelmä: tiivistelmän teksti rivivälillä 1

OT_lähdeluettelo: lähdeluettelo riippuvalla sisennyksellä

Mallipohjan kansissa on käytetty neljää eri tyyliä (OT_kansi). Älä muokkaa kannen tyylejä, vaan täytä kannen tekstit niin, että maalaat ja sitten kirjoitat omat tietosi maalatun tilalle.

Fontin muuttaminen

Jos haluat vaihtaa mallipohjan fonttia, valitse hiiren oikealla painikkeella  erikseen joka  tyylin kohdalla 'Muokkaa' ja vaihda fontiksi Times New  Roman tai Arial. OT_kansi -nimisiin tyyleihin ei vaihdeta fonttia.

Tekstin asetteluohjeet

Reunukset ja sisennykset

Kaikissa oppimistehtävissä käytetään seuraavia reunuksia:

 • ylös ja alas 2,5 cm

 • vasemmalle 4 cm

 • oikealle 2 cm

Otsikoita ja varsinaista tekstiä ei sisennetä, vaan ne kirjoitetaan suoraan vasemmasta reunasta alkaen. Sisennystä (2,3 cm)  ja riviväliä 1 käytetään pitempien sitaattien yhteydessä. Silloin lainausmerkkejä ei käytetä. Lyhyet sitaatit merkitään lainausmerkeillä tekstin sisään.

 

Tarkista, että paperikoko on A4.

Riviväli

Sitaattikappaleita ja opinnäytetyön tiivistelmää lukuun ottamatta koko työssä on rivivälinä 1,5; edellä mainituissa 1. Fontti voi olla joko Times New Roman tai Arial, ja molemmissa kirjasinkoko on 12.

Sarkain ja sisennykset

Tarkista ja tarvittaessa muuta oletussarkain: se löytyy Aloitus / Kappale-ikkunasta alhaalla vasemmalla. Oletussarkaimen pitää olla 2,3 cm. Muita sarkaimia ei tarvita.

Koska vasemmassa reunassa on 4 cm:n reunus, ei otsikoita eikä normaaleiden kappaleiden tekstiä sisennetä. Voit kirjoittaa ne suoraan vasemmasta reunasta (sarkainkohdasta 0) alkaen. Sisennä kuitenkin pitkähkö suora lainaus seuraavaan sarkainkohtaan (2,3 cm). Sisennys ja riviväli 1 ovat lainauksen merkkinä, eikä lainausmerkkejä laiteta. Lyhyissä sitaateissa tekstin sisällä lainausmerkkejä kuitenkin käytetään.

Otsikot sekä tyhjät rivit ennen ja jälkeen

Kirjoita pääotsikot isoilla kirjaimilla (SUURAAKKOSIN) ja väliotsikot normaalikokoisilla kirjaimilla. Luvun pääotsikko alkaa uudelta sivulta (lisää sivunvaihto), mutta muutoin pääotsikon edellä on 3 ja sen jälkeen 2 tyhjää riviä. Ennen väliotsikkoa on 2 tyhjää riviä ja sen jälkeen 1 tyhjä rivi ennen tekstiä. Kappaleiden väliin jätetään 1 tyhjä rivi kappalejaon merkiksi. Kesken kappaleen ei saa siirtyä seuraavan rivin alkuun.

Tasaus ja tavutus

Tasaus on kappalekohtainen toiminto, joten se voi vaihdella eri kappaleissa. Voit muokata tasauksen osaksi normaalityyliä. Molempien reunojen tasausta käytettäessä täytyy aktivoida tavutus, sillä muutoin suomen kielen pitkät sanat aiheuttavat pahoja ”reikiä” tekstiin. Tavutus on asiakirjakohtainen toiminto, joten sen voi ottaa käyttöön milloin tahansa (Sivun asettelu, Tavutus, Automaattinen). Joskus tavutus kannattaa aktivoida vasta työn loppuvaiheessa. Opinnäytetyössä käytetään molempien reunojen tasausta. Lähdeluettelossa on aina vasen tasaus.

Sivunumerointi

Sivunumerointia käytetään kaikissa Diakin oppimistehtävissä. Sivunumeron paikka on ylhäällä oikealla. Opinnäytetyössä sivunumero tulee näkyviin vasta johdantoluvun ensimmäistä sivua seuraavalta sivulta eli toiselta varsinaiselta tekstisivulta. Kaikki sivut opinnäytetyön kantta lukuunottamatta lasketaan kuitenkin mukaan sivuihin. Oppimistehtävissä sivunumerointi tulee näkyviin kansilehden jälkeiselle sivulle ja kansilehti lasketaan sivumäärään mukaan.

 

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo tulee kansilehden jälkeen ennen varsinaista tekstiä. Sisällysluettelon otsikko on SISÄLLYS tai SISÄLTÖ. Sisällysluettelossa käytetään porrastusta eli alaotsikot sisennetään vasemmasta reunasta. Lukujen aloitussivu näkyy luettelossa. Nämä toiminnot tulevat automaattisesti, jos tekee sisällysluettelon tekstinkäsittelyohjelmalla.

 

Lähdeluettelo

Lähdeluettelo tulee heti varsinaisen tekstin jälkeen ennen mahdollisia liitteitä. Lähdeluettelon otsikko on LÄHTEET. Siinä ei ole numeroa edessä. Jokainen lähde kirjoitetaan omalle rivilleen ja käytetään riippuvaa sisennystä niin, että ensimmäinen rivi alkaa vasemmasta reunasta, mutta seuraavat rivit sisentyvät 2,3 cm. Lähteiden väliin ei tule tyhjää riviä. Lähdeluettelossa käytetään vasemman reunan tasausta ja aakkosjärjestystä.

Liitteet

Liitteet merkitään lähdeluettelon jälkeen. Niiden lukumäärä ilmoitetaan tiivistelmässä. Sisällysluettelon lopussa luetellaan liitteet. Jos ne ovat mukana tekstitiedostossa, ne tulevat mukaan automaattiseen luetteloon, mutta ne voi myös kirjoittaa luettelon perään, jos liitetiedostot ovat sellaisia, että niitä ei voi sisällyttää tekstitiedostoon. Silloin luetteloon ei lisätä niiden aloitussivua.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo tulee automaattisesti otsikoiden mukaan. Jos haluat muutoksia sisällysluetteloon, käy muuttamassa otsikoita tekstissä ja päivitä sitten koko sisällysluettelo: vie hiiri sisällysluettelon päälle ja valitse hiiren oikealla Päivitä kentä ja sitten Päivitä koko luettelo.

Sivunumerointi

Sivunumero kuuluu kaikkiin kirjallisiin töihin. Sivunumeron saat lisättyä kohdasta Lisää, Sivunumero, Sivun yläreuna, Normaali numero 3. Jos et halua sivunumeroa ensimmäiselle sivulle, tee ensin normaali sivunumero ja valitse sitten Erilainen 1. sivu.

Sivunumerointia käytetään kaikissa Diakin oppimistehtävissä. Sivunumeron paikka on ylhäällä oikealla. Opinnäytetyössä sivunumero tulee näkyviin vasta johdantoluvun ensimmäistä sivua seuraavalta sivulta eli toiselta varsinaiselta tekstisivulta. Kaikki sivut opinnäytetyön kantta lukuunottamatta lasketaan kuitenkin mukaan sivuihin. Oppimistehtävissä sivunumerointi tulee näkyviin kansilehden jälkeiselle sivulle ja kansilehti lasketaan sivumäärään mukaan.

Jotta saisit opinnäytetyön sivunumerot näkymään oikein, sinun täytyy jakaa koko työsi kahteen osaan. Tee se näin:

1. Mene sisällysluettelosivun loppuun ja valitse Sivun asetukset, Vaihdot, Osanvaihdot, Seuraava sivu. Ohjelma jakaa työn kahteen osaan ja vie sinut seuraavan sivun lei johdantoluvun alkuun.

2. Aktivoi ylätunniste klikkaamalla tyhää aluetta sivun yläreunassa. Siellä lukee Ensimmäisen sivun ylätunniste (Osa x)

3. Klikkaa ylätunnisteen työkaluriviltä Linkitä edelliseen -painike ei-aktiiviseksi, jotta osat ovat erilaisia.

Ylätunnisteen oikeasta reunasta poistuu teksti Sama kuin edellinen.

4. Lisää sivunumero (ylös, oikealle).

5. Muotoile sivunumero tarvittaessa valitsemalla Lisää, Sivunumero, Muotoile sivunumerot tai valitsemalla hiiren oikealla Muotoile sivunumerot.  (Laske opinnäytetyössä, monesko johdannon ensimmäinen sivu on kannen jälkeen ja laita se tähän).

 

6. Valitse ylätunnisteeseen Erilainen 1. sivu, jotta johdantoluvun 1. sivulla ei olisi sivunumeroa.

 

Lähdeluettelo ja riippuva sisennys

 • Jokainen lähde kirjoitetaan omalle rivilleen.
 • Lähteiden väliin ei jätetä tyhjää riviä.
 • Lähdeluettelossa käytetään riippuvaa sisennystä 2,3 cm (Ctrl + T tai Aloitus, Kappale, Mukautettu, Riippuva tai hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta Kappale).
 • Lähdeluetteloon tulee aina vasen tasaus!

 • Automaattinen aakkostus löytyy Aloitus-välilehdeltä. Tyylien vasemmalta puolelta koodimerkin vierestä :

(Lajittele).

Muotoilumerkit

On helpompi selvittää Word-tekstin ongelmia ja esim. rivinvälien määrää, kun laittaa tulostumattomat muotoilumerkit näkyviin. ¶-painikkeella (Aloitus-välilehdellä) saat näkyviin jokaisen enterin painalluksen (rivinvaihdot), välilyöntinäppäimen käytön, sarkaimet ja sivunvaihdot sekä osanvaihdot.

Voit poistaa muotoilumerkkeja delete-näppäimellä tai askelpalauttimella (enterin yläpuolella oleva näppäin, jossa on vasemmalle osoittava nuoli).

Taulukot, kuviot ja kuvat

Taulukot, kuviot ja kuvat havainnollistavat käsiteltävää asiaa (teoriaosaa ja tuloksia), mutta ne eivät toista jo kerrottua. Ne toimivat itsenäisinä kokonaisuuksina, joihin viitataan edeltävässä tekstissä tai joita kommentoidaan. 

Taulukot, kuviot ja kuvat numeroidaan juoksevasti omissa sarjoissaan:

Taulukon numero ja otsikko taulukon yläpuolelle.

TAULUKKO 1. Päivittäin tupakkatuotteita käyttävät 18-vuotiaat (%) (Nuorten terveystapatutkimus 2015)

Vuosi Tytöt Pojat
2001 32 36
2005 33 36
2011 23 29
2015 16 22

 

 

 

 

 

Kuvion ja kuvan numero ja otsikko tulevat kuvion alapuolelle

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Esimerkkikuvio opinnäytetyötä tekeville

 

KUVA 1. Esimerkkikuva opinnäytetyötä tekeville

 

KUVIO 2. Lasten keskimääräiset viikoittaiset harrastuskerrat

Numeron perään merkitään piste mutta otsikon perään ei. Jos taulukko, kuva tai kuvio on kopioitu lähteestä, lähde merkitään lähdeviitteellä.

Opinnäytetyön pdf-tallennus ja saavutettavuus

Kun opinnäytetyö on valmis ja hyväksytty, raportista tehdään Theseus-verkkopalveluun tallennettava pdf-tiedosto.

Tässä ohjeessa pdf-tiedosto on tehty Microsoft Wordin pdf-tallennuksella.

Varmista ennen pdf-tiedoston tekemistä, että Word-tiedosto on saavutettava:

⇒ Valitse Tarkista ⇒ Tarkista helppokäytöisyys

Jos työssäsi on kuvia, joiden sisältö on tärkeä, selitä sisältö vaihtoehtoisella tekstillä tai merkitse kuva koristeelliseksi.

 

Valitse: tallenna nimellä, valitse tallennusmuodoksi PDF

 • Raportin lukua helpottaa, jos teet kirjanmerkit sisällysluettelon otsikoista: valitse Asetukset ja laita rasti paikkaan Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita. Kirjanmerkkiasetusta ei voi valita tallennusvaiheessa.
 • Tee saavutettavuusvalinnat:
  • asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten
  • PDF/A -yhteensopiva


Tallenna opinnäytetyön raportti Theseukseen.

Opinnäytteen tallennus Theseukseen

Hallittu kopioiminen ohjelmasta toiseen

Kopioiminen tapahtuu seuraavasti:

 • Valitse hiirellä (maalaamalla) haluttu tekstialue.
 • Valitse 'Aloitus'-välilehdeltä tai hiiren oikealla painikkeella 'Kopioi' tai näppäimistöstä ctrl + C. Liittämisen voit tehdä hallitusti klikkaamalla Liitä-painiketta ja valitsemalla sieltä 'Säilytä vain teksti' Tällöin kopioidun tekstin omat ominaisuudet – väri, koko, kehykset yms. – eivät siirry sinun tekstiisi.

Omat muotoilut saa kopioituun tekstiin myös heti liittämisen jälkeen tekstin oikeaan reunaan ilmestyvästä valikosta. A-valinta tarkoittaa sitä, että teksti kopioituu ilman sen alkuperäisiä muotoiluja (= muotoilematon teksti) ja saa sinun tekstisi oletusmuotoilut.

Wordin näppäinkomentoja

 • CTRL + ENTER  pakotettu sivunvaihto
 • CTRL + A             valitsee kaiken tekstin
 • CTRL + B             lihavoi valitun tekstin
 • CTRL + U             alleviivaa valitun tekstin
 • CTRL + I               kursivoi valitun tekstin
 • CTRL + 1             riviväli 1
 • CTRL + 5             riviväli 1,5
 • CTRL + R             tasaa kappaleen oikean reunan
 • CTRL + L             tasaa kappaleen vasemman reunan
 • CTRL + J              tasaa kappaleen molemmat reunat
 • CTRL + E             keskittää kappaleen tekstin
 • CTRL + T             riippuva sisennys
 • CTRL + C             kopioi valitun tekstin
 • CTRL + V             liittää kopioidun tekstin
 • CTRL + X             leikkaa valitun tekstin
 • CTRL + S             tallentaa tiedoston
 • CTRL + miinus  tekee pitkän (En dash) viivan
 • CTRL + Z             katumusnäppäin = peruuttaa viimeisimmän toiminnon
 • ^SHIFT + F3       muuttaa valittuun tekstiin isot / pienet kirjaimet
 • F7                        aloittaa kieliasun tarkistuksen

Saavutettavuusseloste