Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

OPINNÄYTETYÖ AMMATTIKORKEAKOULUSSA

 

Tässä artikkelissa kerrotaan yleisellä tasolla opinnäytetyön roolista korkeakoulutuksessa sekä juridisesta asemasta. Samalla kuvataan, miten opinnäytetyötä on määritetty Diakissa.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön erityisenä tehtävänä on kehittää tutkimus- ja kehittämistyön valmiuksia ja soveltamista käytäntöön. Opinnäytetyöprosessi kehittää myös teoreettisen ja tutkitun tiedon käyttöä ja soveltamista käytännön työelämän haasteisiin. Tutkitun tiedon käyttö ja kehittämisosaaminen ovat myös osa elinikäisen oppimisen valmiuksia, joilla on tulevaisuuden työelämässä yhä suurempi merkitys.

Opinnäytetyöprosessin merkitys tulee esille myös lainsäädännössä. Ammattikorkeakoululain (L 932/2014, 4. §) mukaisesti ”ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua”.

”Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.” (L 932/2014, 4. §.)

Opinnäytetyö on merkittävä osa ammatillista kasvua sekä ammattikorkeakoulututkinnon että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijalle. Opinnäytetyössä yhdistyy kaikki se osaamispääoma, jonka opiskelija on opintojensa aikana hankkinut. Opinnäytetyö kuvaa opiskelijan oman alansa osaamista, teorian ja käytännön yhdistämisen osaamista ja tutkivaa ja kehittävää osaamista sekä tiimityöskentelytaitoa. Opinnäytetyö on hyvä näyttö opiskelijan osaamisesta siinä vaiheessa, kun siirrytään työelämään. Monet myös löytävät työpaikkansa jo työelämässä tehtävän opinnäytetyöprosessin aikana.

Opinnäytetyö ammattikorkeakoulututkinnossa on kehittämistehtävä, joka palvelee työelämän tarpeita ja jossa opiskelija osoittaa osaamistaan ja oppineisuuttaan. Ammattikorkeakoulututkinnon varsinainen opinnäytetyö on laajuudeltaan vain suhteellisen pieni osa opintojen laajuudesta, 15 opintopistettä 210–240 opintopisteestä. Se on kuitenkin keskeinen osa opiskelijoiden ammatillisen kasvun prosessia. Koko koulutus tukee monin tavoin opinnäytetyöprosessia, joka on osa opiskelijan opintoja usean lukukauden ajan. Opinnäytetyössä opiskelija jäsentää ja rakentaa opintojensa varrella oppimaansa samalla, kun hän luo uutta. Usein opinnäytetyöprosessin pitkäkestoisuus on oivallusten ja ymmärryksen kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Opiskelija soveltaa opinnäytetyössään tutkimustietoa ja käyttää valittuja tutkimus- ja kehittämismenetelmiä työelämän kehittämistarpeissa ja -haasteissa. Hän osoittaa myös valmiuksiaan suunnitelmalliseen pitkäjänteiseen työskentelyyn tiimissä tai itsenäisesti. Prosessin aikana opiskelija oppii antamaan ja vastaanottamaan kehittävää ja kriittistä palautetta. Opinnäytetyöseminaareissa opiskelija oppii esittämään ja perustelemaan tutkimus- ja kehittämistyöhönsä liittyvät monenlaiset valinnat ja työnsä tulokset monialaiselle yleisölle ja osallistumaan alansa ammattieettiseen keskusteluun. Opiskelija saa myös valmiuksia viestittää työnsä tulokset ja jatkokehittämishaasteet erilaisille yleisöille.

Opinnäytetyö antaa valmiuksia tutkivaan ja kehittävään osaamiseen. Opinnäytetyö on oleellinen osa ylemmän tutkinnon opintoja opintojen alusta alkaen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö antaa valmiuksia toimia asiantuntijana työelämän tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Ylemmissä tutkinnoissa opinnäytetyö muodostaa kolmasosan (30 op) opintojen kokonaismäärästä. Diakissa ylempien tutkintojen opinnäytetyö on yhteistyössä työelämän kanssa toteutettu tutkimus- tai kehittämishanke. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää käytännön työelämää ja luoda uusia ratkaisuja työelämän haasteisiin.

Diakin ylempien tutkintojen opinnäytetyön lähtökohtana on, että ne, joiden työtä tutkitaan ja kehitetään, osallistuvat työn kehittämiseen. Opinnäytetöissä tämä tarkoittaa sitä, että opinnäytetyöt toteutetaan yhteistyössä ammatillisten toimijoiden ja palvelujen käyttäjien kanssa. Opinnäytetöissä sovelletaan osallistavan tutkimus- ja kehittämistyön menetelmällistä viitekehystä (Keskitalo 2015; 2020).

Opinnäytetyö voi olla tutkimus- tai kehittämispainotteinen työ. Mikäli opinnäytetyö on tutkimuspainotteinen, voidaan puhua osallistavasta tutkimuksesta, ja mikäli opinnäytetyö on kehittämispainotteiden, voidaan puhua osallistavasta toimintatutkimuksesta. Ylempien tutkintojen tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot tukevat opinnäytetyön tekemistä sen eri vaiheissa.

Ylempien tutkintojen opinnäytetöissä teoriatieto yhdistyy käytännön kehittämiseen. Opinnäytetöissä hyödynnetään teoreettista ja ajankohtaista kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Teoreettista ja tutkimustietoa käytetään aiheen jäsentämisessä, tulosten analyysissa ja dokumentoinnissa. Opinnäytetyössä opiskellaan tiedonhaun taitoja ja hyödynnetään systemaattista tiedonhakua.

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa, mutta myös muissa ammattikorkeakoulututkinnoissa, opiskelijat voivat hyödyntää aikaisempia opintoja ja työelämäkokemusta ajankohtaisten työelämän kehittämishaasteiden ratkaisuun. Tavoitteena on, että opinnäytetyöt tehdään laajemmista työelämää hyödyttävistä teemoista työelämän ja Diakin yhteistyönä ja Diakin hankkeissa.

Alkuperäinen artikkeli: Paula Koistinen ja Elsa Keskitalo 2016

Päivittänyt Elsa Keskitalo ja Olli Vesterinen 2020

Saavutettavuusseloste