Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

TULKKAUSALAN PERUSTUTKINTOJEN OPINNÄYTETYÖT

 

Tässä artikkelissa tarkastellaan Diakin tulkkausalan opinnäytetöiden lähtökohtia.

Opinnäytetyön lähtökohdat

Diakissa humanistisen alan opinnäytetöitä ovat viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen ja asioimistulkkauksen koulutuksen opinnäytetyöt. Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksesta valmistuu tulkkeja tulkkaukseen kuulovammaisten pariin (suomen kieli ja viittomakieli) ja puhevammaisten pariin (suomen kieli ja puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät) sekä kommunikaation ohjaukseen (tukiviittomien ja -menetelmien käytön pedagoginen ohjaus). Asioimistulkkauksen koulutuksesta opiskelijat valmistuvat tulkeiksi maahanmuuttajille viranomais- ja muihin asioimistilanteisiin.

Opinnäytetyössä opiskelija voi perehtyä häntä erityisesti kiinnostavaan ja ammattialaa kehittävään aiheeseen. Opinnäytetyö tarjoaa opiskelijalle myös mahdollisuuksia kehittää yhteistyöverkostoja, joista hänellä on hyötyä tulevassa työelämässä. Opinnäytetyössä opiskelija kehittää valmiuksiaan soveltaa opinnoissa kertynyttä osaamista käytännön asiantuntijatehtävissä. Hän vahvistaa tieteellisen kirjoittamisen taitojaan ja kehittää analysointi- ja perusteluvalmiuksia sekä kriittistä ajattelua ja eettistä harkintaa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu, i.a. -a)

Diakissa opinnäytetyöt ovat tutkivia ja työelämää kehittäviä. Opinnäytetyöt pyritään kytkemään Diakin omiin oppimisympäristöihin, opiskelijan harjoitteluun ja projektiopintoihin tai työelämän kehittämishankkeisiin, kuten selvityksiin tai ammattialan ja sen palveluiden kehittämiseen. Diakin strategiassa vuosille 2021–2030 määritellyistä strategisista vahvuuksista on mahdollista saada ideoita ja inspiraatiota myös opinnäytetyön aiheeksi. Opinnäytetyön lähtökohtana voivat olla esimerkiksi strategisissa vahvuuksissa mainittujen sosiaalisen osallisuuden tai kulttuurilukutaidon edistäminen tai uudet teknologiat ja niiden tuomat eettiset kysymykset. (Diakonia-ammattikorkeakoulu, i.a. -b)

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan tutkimuspainotteinen, jolloin työn painopisteenä on tutkimuksen tai selvityksen tekeminen, tai kehittämispainotteinen, jolloin kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, toimintatapoja ja työkäytäntöjä. Tulkkausalan opinnäytetyön aihepiirinä voi olla esimerkiksi tulkkaus prosessina, tuotteena tai palveluna, työkielet ja eri kommunikaatiomuodot, eri asiakaskunnat, monikulttuurisuus ja esteettömyys. Tulkkausalalla opinnäytetyön tuote voi olla esimerkiksi kirjallinen käännös, valmisteltu tulkkaus, terminologinen sanasto, kuva- tai viittomamateriaali tai järjestetty tapahtuma tai koulutus. Kun opinnäytetyön tuloksena on tuote, opinnäytetyöhön liittyvät keskeiset käsitteet sekä työprosessi kuvataan opinnäytetyön kirjallisessa osassa.

Opinnäytetyöt tehdään Diakissa yleensä pari- tai ryhmätöinä. Perustellusta syystä on mahdollista tehdä opinnäytetyö myös yksilötyönä (Diakonia-ammattikorkeakoulu, i.a. -d).

Opinnäytetyön kirjoittamisen tuki ja ohjeistukset

Opinnäytetyötyön tekemistä tukevat sekä metodiopinnot että ohjattu seminaarityöskentely, jossa muut opiskelijat ja erityisesti opponentti edistävät työtä omilla kommenteillaan. Jokaiselle opinnäytetyölle on nimetty vastuuohjaaja, ja opiskelijalla voi olla myös asiantuntijaohjaaja työelämästä.

Opinnäytetyöhön liittyvät sopimukset tehdään Diakin mallien mukaisesti, ja Diakin opinnäytetöissä noudatetaan yhteisesti sovittuja valtakunnallisia eettisiä suosituksia ja ohjeita (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, 2020).

Opinnäytetöille on Diakissa valmiit mallipohjat, joissa on sivujen asetukset ja kansisivun malli. Diakin kirjallisten töiden kieleen ja tyyliin liittyvät kirjoitusohjeet tukevat opiskelijaa opinnäytetyön kirjoittamisessa.

Opinnäytetyö tehdään lähtökohtaisesti suomen kielellä, kun opiskelija opiskelee suomenkielisessä koulutuksessa. Opinnäytetyön tiivistelmä tehdään tulkin molemmilla työkielillä sekä englanniksi. Tiivistelmän voi tehdä myös selkosuomeksi tai jollakin puhetta tukevalla ja korvaavalla kommunikaatiomenetelmällä, mikäli tämä kytkeytyy työn aiheeseen. Opinnäytetöiden tiivistelmien tarkoituksena on levittää tietoa tehdyistä tutkimus- ja kehittämistöistä laajemmalle lukijakunnalle, esimerkiksi tulkki- ja tutkijaverkostoihin.

Opinnäytetyön tarkastavat  ja arvioivat työn ohjaava opettaja sekä vähintään yksi muu tarkastaja.  Arvioinnissa on käytössä arviointilomake, joka sisältää työn kokonaisarvosanan, arviointikriteerien eri osa-alueiden arvosanat sekä lyhyen sanallisen yhteenvedon arvioinnista.

Opinnäytetyön julkistaminen tapahtuu julkistamisseminaarissa ja sähköisessä tietokannassa. Julkistamisseminaarissa esitellään opinnäytetyön prosessi sekä sen tärkeimmät tulokset ja johtopäätökset. Julkistamisseminaariin osallistuvat ohjaava opettaja, opiskelijat ja mahdollisesti työelämäohjaaja.  

Opinnäytetyö tallennetaan Theseus-tietokantaan. Poikkeustapauksissa työn tuoteosaa ei tallenneta Theseukseen, mikäli työn tilaajan kanssa on niin sovittu tai sen tallennus ei teknisesti onnistu. Opiskelija voi myös jättää tallennetun opinnäytetyön julkaisematta Diakin tutkintosäännössä määrätyllä menettelyllä (Diakonia-ammattikorkeakoulu, i.a. -c).

LÄHTEET

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene (2020). Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset.  Arene. http://www.arene.fi/julkaisut/raportit/opinnaytetoiden-eettiset-suositukset/

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a. -a). Opiskelu huipentuu opinnäytetyöhön. Saatavilla 13.8.2020.  https://www.diak.fi/opinnaytetyo/

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a. -b). Diak on hyvän tekemisen ammattikorkeakoulu. Saatavilla 13.8.2020 https://www.diak.fi/diak/organisaatio/strategia/

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a. -c). Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö. Saatavilla 13.8.2020 https://www.diak.fi/opiskelu/yleista-tietoa-opiskelusta/opiskelu-saannot/tutkintosaanto/

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (i.a.). Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK). Saatavilla 13.8.2020 https://tenk.fi/fi/tiedevilppi/hyva-tieteellinen-kaytanto-htk

Gun Viol Vik (2020)

Saavutettavuusseloste