Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

SEMINAARITYÖSKENTELY : ESITTÄMINEN JA OPPONOINTI

Seminaarityöskentelyllä on pitkät perinteet korkeakouluissa. Seminaareissa tutkimuksen tai opinnäytetyön tekijät esittelevät työtään ja saavat siitä palautetta. Samalla harjoitellaan monipuolisesti asiantuntijaviestintää, johon kuuluu paitsi vakuuttava ja selkeä esiintyminen myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Oman opinnäytetyön esittely seminaarissa

Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöseminaareissa opinnäytetöiden tekijät esittelevät opinnäytetyötään eri vaiheissa. Opinnäytetyöseminaareissa esitellään opinnäytetyön suunnitelma ja käsikirjoitus. Opinnäytetyön esitarkastusversio eli lähes valmis opinnäytetyö esitellään julkaisuseminaarissa.

Opinnäytetyöseminaarista vastaavat opinnäytetöitä ohjaavat opettajat, ja siihen osallistuvat opinnäytetöiden esittelijät, opponentit ja ohjaajat. Lisäksi seminaariin voi osallistua yleisönä opiskelijoita, joiden työtä ei juuri sillä kerralla käsitellä. Seminaareihin kannattaakin osallistua, vaikka ei olisi oman työn esittelyä, sillä niissä keskustellaan opinnäytetöiden aiheina olevista ajankohtaisista aiheista ja keskustelusta voi saada uusia ajatuksia ja apua oman työn tekemiseen. Julkaisuseminaareihin kutsutaan työelämän yhteistyökumppanit, tai opinnäytetyön julkaisu voi tapahtua työelämätilaajan järjestämässä tilaisuudessa.

Jokaisen työn käsittelyyn on varattu seminaarissa tietty aika. Ensin opinnäytetyön tekijät esittelevät työn. Opinnäytetyön esittelyyn on tärkeä valmistautua hyvin, jotta esiintyy vakuuttavasti ja selkeästi ja jotta ei ylitä varattua aikaa. Usein on hyödyllistä havainnollistaa esitystä jollakin tavoin. Esimerkiksi ajatuksella laadittu PowerPoint voi tukea esitystä. Hyvässä havainnollistamismateriaalissa ei ole liikaa tekstiä, vaan kuvat, kuviot tai asiasanat toimivat usein parhaiten. Esityksen yhteydessä opinnäytetyön tekijät voivat esittää kysymyksiä, joita haluaisivat yhdessä pohdittavan.

Vertaispalaute eli opponointi

Opinnäytetyön suunnitelma, käsikirjoitus ja esitarkastusversio opponoidaan seminaarissa, eli niistä annetaan vertaispalautetta. Seminaarissa opinnäytetyön esittelyn jälkeen opponentit saavat puheenvuoron. Opettajat nimeävät opponentit etukäteen samalla, kun tekevät seminaarin ohjelman. Opponentit tutustuvat opinnäytetyöhön huolella etukäteen ja valmistautuvat kertomaan huomioitaan sekä antamaan kannustavaa ja rakentavaa palautetta. Suullisen palautteen lisäksi opponenttien on hyvä antaa palautetta myös kirjallisesti.

Vertaispalaute on opinnäytetyön tekijöille arvokasta. Opponentit eivät välttämättä ole perehtyneet opinnäytetyön aiheeseen tai käsiteltävänä olevaan opinnäytetyöhön ennen opponointia, joten heidän lukukokemuspalautteensa auttaa opinnäytetyön tekijöitä näkemään oman työnsä vastaanottajan silmin.

Vertaispalautteen on tarkoitus auttaa opinnäytetyön tekijöitä eteenpäin heidän työssään. Hyvä palaute on siis rakentavaa ja perusteltua. On hyvä nostaa tekstistä konkreettisia huomioita ja mahdollisesti esittää ratkaisuehdotuksia. Vaikka opponenteilla ei olisi aina valmiita ratkaisujakaan, opinnäytetyön tekijöiden on hyvä kuulla lukukokemuspalautetta. Opponentit voivat siis kertoa, jos jokin kohta tekstistä on erityisen selkeä ja toimiva tai vaikealukuinen ja epäselvä. Palautteen antamisen lähtökohtana on aina toisen kunnioittaminen ja tehdyn työn arvostaminen.  

Opponentti pohtii opinnäytetyötä lukiessaan seuraavia kysymyksiä:  

 • Mitkä ovat työn vahvoja puolia?
 • Mitkä ovat työn kehitettäviä puolia?
 • Mikä työssä on mielenkiintoista?
 • Mitä pitäisi pohtia tai selventää perusteellisemmin?
 • Mikä herättää kysymyksiä tai mistä olet itse (perustellusti) eri mieltä?

Konkreettisesti opponentti kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • aiheen valinta
 • valittu menetelmä
 • tietoperusta
 • tulokset tai tuotos
 • lähteiden käyttö
 • tekstin ilmaisu ja kieliasu
 • raportin rakenne ja ulkoasu

Opponenttien puheenvuoron jälkeen opinnäytetyön ohjaaja antaa palautetta ja (aikataulun salliessa) työstä voidaan käydä myös yleistä keskustelua.

Seminaareissa opinnäytetöiden käsittelyyn varataan aikaa seuraavasti:

 • suunnitelma 25-30 min, josta työn esittely n. 15 min
 • käsikirjoitus 25-30 min, josta työn esittely n. 15 min
 • esitarkastusversio 55 min, josta työn esittely n. 20 min

Katri Huovinen (2021)

Päivitetty 31.5.2023

Saavutettavuusseloste