Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

ARTIKKELIOPINNÄYTETYÖ 

 

YAMK-tutkinnon opinnäytetyö voi olla artikkelimuotoinen. Artikkeliopinnäytetyö sisältää joko yhden tieteellisen artikkelin (julkaisutyypit A-C) tai vähintään kaksi ammattiyhteisölle suunnattua artikkelia (julkaisutyyppi D). Artikkelissa/ artikkeleissa esitetään tutkimus- tai kehittämistehtävän tuloksia. Artikkeli voi olla suomen-, ruotsin tai englanninkielinen. Artikkelikäsikirjoituksessa noudatetaan sen lehden kirjoitusohjeita, johon artikkeli on suunniteltu lähetettävän arvioitavaksi ja julkaistavaksi. Opinnäytetyön tulosten tulee olla ennen julkaisemattomia ja ne raportoidaan ainoastaan artikkelikäsikirjoituksessa. 

Artikkeliopinnäytetyö sisältää artikkelikäsikirjoituksen lisäksi opinnäytetyön tutkimussuunnitelmaan perustuvan raporttiosan, jossa on johdanto, artikkelikäsikirjoitusta laajempi teoreettinen viitekehys kirjallisuuskatsaus ja tutkimuksen tai kehittämistehtävän tarkoitus ja tavoitteet sekä perusteltu kuvaus käsikirjoituksen kirjoittajien välisestä työnjaosta ja julkaisusta, johon artikkeli on suunniteltu lähetettäväksi. Lisäksi raporttiosassa analysoidaan ja perustellaan opinnäytetyön luotettavuuteen ja eettisyyteen liittyviä kysymyksiä sekä opinnäytetyön merkitystä työelämän kehittämiselle. Raporttiosa on pituudeltaan noin 20–25 sivua lähteineen ja liitteineen. 

Artikkeliopinnäytetyön kirjoittamisesta sovitaan opinnäytetyötä ohjaavien opettajien kanssa jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa. Artikkelikäsikirjoituksen tulee vastata laajuudeltaan ja tasoltaan YAMK-opinnäytetyölle asetettuja vaatimuksia. Artikkeliopinnäytetyön ohjauksessa, esitarkastuksessa ja arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin muissakin opinnäytetöissä. Artikkelimuotoinen opinnäytetyö arvioidaan Diakin YAMK-tutkinnon opinnäytetyön arviointikriteereiden mukaisesti. 

Artikkelissa opiskelija on aina ensimmäisenä kirjoittajana. Artikkelikäsikirjoituksen kirjoittajina voivat opiskelijan ja ohjaajien lisäksi olla esimerkiksi sen tutkimus- tai kehittämistyöryhmän jäsenet, jonka aihepiiriin opinnäytetyö liittyy.  Muista kirjoittajista tulee sopia opiskelijan ja ohjaajien kanssa. Lisäksi kaikkien kirjoittajien tulee hyväksyä artikkelin sisältö ennen sen lähettämistä lehteen. Artikkelikäsikirjoituksen voidaan tarjota vain yhteen lehteen kerrallaan.  

Artikkelikäsikirjoitus hyväksytään osaksi opinnäytetyötä, kun se on ohjaajien mielestä lähettämiskelpoinen valittuun julkaisuun. Opiskelijan kanssa on sovittava ennen artikkelikäsikirjoituksen julkaisuprosessiin lähettämistä sitoutuminen mahdollisten korjausten tekemisestä (vertaisarviointiprosessi). Mikäli opiskelija ei pysty sitoutumaan korjausten tekemiseen, on opinnäytetyön ohjaajilla oikeus käyttää artikkelikäsikirjoitusta. Tällöin artikkelin ensimmäisenä kirjoittajana on ohjaaja, joka ottaa päävastuun artikkelin varsinaisesta julkaisuprosessista. Tässä tapauksessa opiskelijan nimi säilyy yhtenä artikkelin kirjoittajana. Samalla sovitaan myös muista mahdollisista kirjoittajajärjestyksen muutoksista.  

Artikkeliopinnäytetyön raporttiosuus tallennetaan Theseus-tietokantaan. Opinnäytetyön artikkelikäsikirjoitus tallennetaan myös Theseukseen, mutta sitä ei julkaista näkyville. Kun artikkeli on julkaistu, tulee sen uudelleen julkaisuun esimerkiksi rinnakkaistallenteena pyytää lupa julkaisun kustantajalta.  

Alla on esitetty opinnäytetyön raporttiosan esimerkkirakenne. Rakenteesta voidaan myös sopia tarkemmin ohjaajien kanssa.  

SISÄLLYS 
Johdanto 
Teoreettinen viitekehys
Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet  
Toteutusprosessi 
Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 
Tulosten merkitys työelämän kehittämiselle julkaisuajankohtana 
Lähteet  
Liitteet 

 

Hyödyllisiä linkkejä


Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokitukset:

Diakonia-ammattikorkeakoulu. (i.a.) Avoin tiede ja tutkimus. Saatavilla 3.6.2021 https://libguides.diak.fi/c.php?g=493965&p=4740324


Artikkelimuotoinen pro gradu:

Jyväskylän yliopisto. (i.a.). Artikkelimuotoisen pro gradu -tutkielman laatiminen. Saatavilla 3.6.2021 https://www.jyu.fi/sport/fi/opiskelu/opiskelijan-ohjeet/opiskelu/pro-gradu-tutkielma-1/artikkeligradu.pdf 
Oulun yliopisto. (i.a.) Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen tieteellisenä artikkelina. Saatavilla 3.5.2021  https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Pro_gradu_artikkelina.pdf 

Arja Suikkala ja Satu Kajander-Unkuri 2021

Saavutettavuusseloste