Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

Mikä on kypsyysnäyte ja miksi se kirjoitetaan?

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluopinnoista (A 1129/2014 8. §) määrää, että tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty esitarkastukseen. Aiemmin sitä ei voi kirjoittaa. Kypsyysnäytteeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen – opinnäytetyön arviointiprosessiin ilmoittautuminen merkitsee myös osallistumista kypsyysnäytteeseen. Kirjoittamisen ajankohta ilmoitetaan KEH04-kurssialueella Diaklessa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tilanteessa tietokoneella. Kirjoitusaikaa on 120 minuuttia.

Millainen teksti kypsyysnäyte on?

Perustutkinnoissa kypsyysnäyte on essee, jolla tarkoitetaan loogisesti etenevää, ehjää ja itsenäistä tekstikokonaisuutta, jonka voi ymmärtää perehtymättä opinnäytetyöhön. Kirjoitelmassa käsittelet ja pohdit omaa opinnäytetyötäsi siitä aiheesta, joka sinulle annetaan kypsyysnäytteen kirjoittamisen tilanteessa. Saamastasi aiheesta sinun tulee laatia otsikko ja kirjoittaa otsikkoa vastaava teksti.

Ylemmissä tutkinnoissa kypsyysnäyte kirjoitetaan mediatiedotteena. Se on oma tekstilajinsa, johon ohjeet annetaan erikseen.

Vaikka Diakissa kypsyysnäyte kirjoitetaan Diaklen tenttiaktiviteetissa, teksti ei ole tenttivastaus. Mieti ennen kirjoittamista tekstillesi rakenne. Johdattele lukija aiheeseesi, käsittele aiheen edellyttämiä asioita jäsentyneesti ja päätä käsittely lopetuskappaleella. Osoita kappalejako selvästi, mutta älä tee väliotsikoita.

Pituudeltaan kypsyysnäyte on noin 700 sanaa.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan asiatyylillä. Se tarkoittaa täydellisiä virkkeitä ja muutoinkin suomen kirjakielen normien mukaista ilmaisua. Luettelomainen esitystapa ja puhekieli eivät kuulu kypsyysnäytteeseen. Lähteitä ei merkitä, eivätkä ne voi olla mukana kirjoitustilanteessa.

Kypsyysnäytteen arviointi

Kypsyysnäyte arvioidaan periaatteella hyväksytty tai hylätty. Opinnäytetyötä ohjannut opettaja arvioi kypsyysnäytteen sisällön kannalta ja suomen kielen opettaja suomen kielen kannalta. Kypsyysnäyte on hyväksytty, kun molemmat opettajat ovat hyväksyneet sen.

Suomen kielen arvioinnin kriteerit

Kypsyysnäytteen suomen kieli arvioidaan seuraavien asioiden kannalta:

Tekstilaji ja tyyli
 • Kypsyysnäyte on tekstilajiltaan esseetyyppinen, asiatyylinen kirjoitelma, jossa kirjoittaja käsittelee opinnäytetyöstä annettua aihetta. Se ei ole esimerkiksi tenttivastaus, raportti, blogikirjoitus, kuvaus eikä referaatti kirjoitetusta opinnäytetyöstä. Koska kirjoitelma on esseetyyppinen, se ei voi koostua luetelmista, kuvioista eikä kaavioista.
 • Kypsyysnäyte on itsenäinen teksti. Tekstin lukijan on pystyttävä ymmärtämään teksti itse opinnäytetyöhön perehtymättä. Kypsyysnäytteen lukijaksi ajatellaan henkilö, joka tuntee alaa mutta ei ole perehtynyt kirjoittajan opinnäytetyöhön.

Rakenne

 • Teksti on yhtenäinen, looginen kokonaisuus.
 • Tekstin kappalejako ilmentää tekstin jäsentelyä ja kappaleiden sisällä ja välillä on sidoksisuutta. Kappalejako on osoitettu selvästi.
 • Teksti on otsikoitu sisältöä kuvaavalla otsikolla.

Virkkeet ja lauseet

 • Virke- ja lauserakenteet ovat monipuolisia ja sujuvia.
 • Virke- ja lauserakenteet ovat pääosin kielenhuollon suositusten mukaisia. Virkkeet eivät ole vaillinaisia eikä sanajärjestys-, viittaussuhde-, kongruenssi- tai rektiovirheitä ole.

Kieliasu

 • Teksti on suomen kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaista.
 • Kielen pintatasoon liittyvät asiat eivät vaikuta tekstin ymmärrettävyyteen.
Sisällön arvioinnin kriteerit
 • Teksti on tekijän itsensä kirjoittama opinnäytetyönsä perusteella
 • Teksti osoittaa aihepiiriin perehtymistä ja ammattikäsitteistön hallintaa
 • Tekstin sisältö vastaa annettua aihetta ja siitä laadittua otsikkoa
 • Teksti on looginen ja etenevä kokonaisuus 
 • Tekstissä on reflektoiva ote
 • Kirjoittaja osaa perustella esiin tuomiaan näkemyksiä
Hylkäämisperusteet ja -käytäntö

Kypsyysnäyte hylätään, jos jommankumman arvioijan mielestä palautettu teksti ei täytä kriteerejä riittävästi.

Suomen kielen kannalta hylätyssä kypsyysnäytteessä on merkittäviä puutteita vähintään kahdessa edellä esitetyssä arviointikriteerien kohdassa. Satunnaiset oikeinkirjoitus- ja rakennevirheet, jotka eivät sinänsä vaikuta tekstin ymmärrettävyyteen, eivät yksin johda kypsyysnäytteen hylkäämiseen.

Sisällön osalta kypsyysnäyte on hylätty, jos sisältö ei vastaa tehtäväksi antoa ja otsikkoa tai teksti on selkeästi jonkun muun kirjoittama tai muussa tilanteessa kirjoitettu tai muuten heikkotasoinen ja epäammatillisesti kirjoitettu.

Jos kypsyysnäyte hylätään, arvioijat ilmoittavat siitä sinulle ja kertovat hylkäämisen perustelut. Saat uuden mahdollisuuden kypsyysnäytteen kirjoittamiseen uudelleen ja ohjeita siihen. Ensisijaisesti uusinta tapahtuu seuraavan arviointiprosessin kypsyysnäytteen kirjoittamispäivänä, mutta mikäli valmistumisesi viivästyisi tämän vuoksi, voidaan uusinta järjestää esimerkiksi rästitenttipäivänä.

Ohjeita kirjoittamiseen

Lue tehtävänannosta huolellisesti, mistä aiheesta sinun tulee kirjoittaa. Laadi otsikko ja tarkista, että tekstisi käsittelee sitä, mitä otsikko lupaa.

Kypsyysnäytteen alkupuolella kannattaa kertoa siitä, mistä aiheesta olet tehnyt opinnäytetyön. Tällä varmistat sen, että sellainenkin lukija, joka ei tiedä opinnäytetyöstäsi mitään, voi ymmärtää sen, mitä tekstissäsi käsittelet.

Huolehdi, että tekstissäsi on kappalejako, jonka osoitat lisäämällä tyhjän rivin kappaleiden väliin. Kappalejako ilmentää tekstisi sisäistä logiikkaa ja jäsentää asiaa lukijalle. Yksi virke ei voi muodostaa kappaletta juuri muualla kuin korkeintaan kirjoitelman alussa ja lopussa.

Tarkista lopuksi kieliasu, kuten alkukirjaimet, yhdyssanat ja välimerkit.

Anna Liisa Karjalainen ja Hanna Hovila 2022

Saavutettavuusseloste