Siirry pääsisältöön

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

Miten käytän mallipohjia

Avaa mallipohja linkistä ja talleta se koneellsi word-tiedostona.

Mallipohjan asetukset ovat tällä sivulla olevien ohjeiden mukaiset. Jos mallipohjaa käyttäessäsi valmiit asetukset menevät sekaisin, voit hyödyntää tämän sivun vinkkejä.

Saavutettavuus

Mallipohjissa on saavutettavuus huomioitu perusasetuksissa.

Tutustu saavutettavan Word-asiakirjan ominaisuuksiin ennen kuin aloitat raportin kirjoittamisen.

Saavutettavasti.fi -verkkosivujen ohjeet Word-asiakirjoille

Kun opinnäytetyön raportti on valmis, varmista saavutettavuus:

⇒ Opinnäytetyön pdf-tallennus ja saavutettavuus

Virheiden korjaaminen

Wordin yläosassa Aloitus-välilehdellä ovat mallipohjassa käytetyt tyylit. Jos tekstissä on esim. väärä otsikon taso tai tiivistelmässä on teksti rivivälillä 1,5, korjaa virhe seuraavasti: maalaa korjattava kohta ja valitse OT-alkuinen oikea tyyli klikkaamalla.

Kun lisäät uuden otsikon, kirjoita otsikko, maalaa se ja valitse ylhäältä, mitä tasoa se on:

OT_OTS 1: esim. 1 JOHDANTO

OT_Ots 2: esim. 2.3 Tutkimusongelma

OT_Ots 3: esim. 3.2.1 Haastateltavien valinnan kriteerit

OT_Ots1 _ei numeroa: LÄHTEET-otsikko ja LIITE-otsikot

Sisällysluettelo tulee em. otsikoiden mukaan. Jos sisällysluettelossa on virhe, käy korjaamassa se tekstiin ja päivitä sitten sisällysluettelo.

⇒ Sisällysluettelo

Muita tyylejä ovat

OT_norm:  perusteksti 1,5 rivivälillä

OT_sitaatti: sitaatti sisennettynä rivivälillä 1

OT_tiivistelmä: tiivistelmän teksti rivivälillä 1

OT_lähdeluettelo: lähdeluettelo riippuvalla sisennyksellä

Mallipohjan kansissa on käytetty neljää eri tyyliä (OT_kansi). Älä muokkaa kannen tyylejä, vaan täytä kannen tekstit niin, että maalaat ja sitten kirjoitat omat tietosi maalatun tilalle.

 

Tekstin asetteluohjeet

Reunukset ja sisennykset

Kaikissa oppimistehtävissä käytetään seuraavia reunuksia:

 • ylös ja alas 2,5 cm

 • vasemmalle 4 cm

 • oikealle 2 cm

Otsikoita ja varsinaista tekstiä ei sisennetä, vaan ne kirjoitetaan suoraan vasemmasta reunasta alkaen. ​Aineistolainausten merkintä tekstissä 

Aineistolainaukset ja pitkät sitaatit sisennetään (2,3 cm) tekstiin ja valitaan riviväliksi 1. Lainausmerkkejä ei käytetä. Lyhyet sitaatit merkitään lainausmerkeillä tekstin sisään. 

Paperin koko

Tarkista, että paperin koko on A4.Riviväli

Sitaattikappaleita ja opinnäytetyön tiivistelmää lukuun ottamatta koko työssä on rivivälinä 1,5; edellä mainituissa 1. Fontti voi olla joko Times New Roman tai Arial, ja molemmissa kirjasinkoko on 12.

Sarkain ja sisennykset

Tarkista ja tarvittaessa muuta oletussarkain: se löytyy Aloitus / Kappale-ikkunasta alhaalla vasemmalla. Oletussarkaimen pitää olla 2,3 cm. Muita sarkaimia ei tarvita.

Koska vasemmassa reunassa on 4 cm:n reunus, ei otsikoita eikä normaaleiden kappaleiden tekstiä sisennetä. Voit kirjoittaa ne suoraan vasemmasta reunasta (sarkainkohdasta 0) alkaen. Sisennä kuitenkin pitkähkö suora lainaus seuraavaan sarkainkohtaan (2,3 cm). Sisennys ja riviväli 1 ovat lainauksen merkkinä, eikä lainausmerkkejä laiteta. Lyhyissä sitaateissa tekstin sisällä lainausmerkkejä kuitenkin käytetään.

Otsikot

Pääotsikot kirjoitetaan isoilla kirjaimilla (SUURAAKKOSIN) ja väliotsikot pienillä kirjaimilla (pienaakkosin). Väliotsikoissa ainoastaan alkukirjain on iso. Otsikot numeroidaan, mutta pistettä ei merkitä pääotsikon numeron perään: esim. 1 JOHDANTO. Piste merkitään ainoastaan alaotsikoissa numeroiden väliin: esim. 2.1 Ensimmäinen alaluku. 

Sivunvaihdot ja tyhjät rivit tekstissä

Opinnäytetyön raportissa uusi pääluku aloitetaan uudelta sivulta, jos ennen uutta päälukua edeltävällä sivulla on yli puoli sivua tekstiä. Jos tekstiä on puoli sivua tai vähemmän, uusi pääluku kirjoitetaan heti edellisen luvun perään. Oppimistehtävissä luvut kirjoitetaan peräkkäin ilman ylimääräisiä sivunvaihtoja.  

Pääotsikon edelle lisätään 3 tyhjää riviä ja pääotsikon jälkeen 2 tyhjää riviä ennen tekstiä. Vastaavasti alaotsikon edelle lisätään 2 tyhjää riviä ja alaotsikon jälkeen 1 tyhjä rivi. Jos otsikko on sivun alussa, tyhjiä rivejä ei kuitenkaan lisätä otsikon edelle. Jos otsikko on jäämässä yksin sivun loppuun, se siirretään seuraavan sivun alkuun. 

Kappaleet pidetään ehyinä, joten ylimääräisiä rivinvaihtoja ei saa lisätä kappaleen sisällä. Kappaleiden väliin lisätään 1 tyhjä rivi kappalejaon merkiksi.  

Yksittäisen taulukon tai kuvion havainnollisuus kärsii, jos se jaetaan eri sivuille. Sen vuoksi taulukot ja kuviot pidetään mahdollisimman yhtenäisinä, mikä voi vaatia ylimääräisten tyhjien rivien tai sivunvaihtojen lisäämistä.

Tasaus ja tavutus

Tasaus on kappalekohtainen toiminto, joten se voi vaihdella eri kappaleissa. Voit muokata tasauksen osaksi normaalityyliä. Molempien reunojen tasausta käytettäessä täytyy aktivoida tavutus, sillä muutoin suomen kielen pitkät sanat aiheuttavat pahoja ”reikiä” tekstiin. Tavutus on asiakirjakohtainen toiminto, joten sen voi ottaa käyttöön milloin tahansa (Sivun asetteluTavutusAutomaattinen). Joskus tavutus kannattaa aktivoida vasta työn loppuvaiheessa. Opinnäytetyössä käytetään molempien reunojen tasausta. Lähdeluettelossa on aina vasen tasaus.

Sivunumerointi

Sivunumerointia käytetään kaikissa Diakin oppimistehtävissä. Sivunumeron paikka on ylhäällä oikealla. Opinnäytetyössä sivunumero tulee näkyviin vasta johdantoluvun ensimmäistä sivua seuraavalta sivulta eli toiselta varsinaiselta tekstisivulta. Kaikki sivut opinnäytetyön kantta lukuunottamatta lasketaan kuitenkin mukaan sivuihin. Oppimistehtävissä sivunumerointi tulee näkyviin kansilehden jälkeiselle sivulle ja kansilehti lasketaan sivumäärään mukaan.

Ks. Sivunumerointi

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo tulee kansilehden jälkeen ennen varsinaista tekstiä. Sisällysluettelon otsikko on SISÄLLYS tai SISÄLTÖ. Sisällysluettelossa käytetään porrastusta eli alaotsikot sisennetään vasemmasta reunasta. Lukujen aloitussivu näkyy luettelossa. Nämä toiminnot tulevat automaattisesti, jos tekee sisällysluettelon tekstinkäsittelyohjelmalla.

Ks Sisällysluettelo

Lähdeluettelo

Lähdeluettelo tulee heti varsinaisen tekstin jälkeen ennen mahdollisia liitteitä. Lähdeluettelon otsikko on LÄHTEET. Siinä ei ole numeroa edessä. Jokainen lähde kirjoitetaan omalle rivilleen ja käytetään riippuvaa sisennystä niin, että ensimmäinen rivi alkaa vasemmasta reunasta, mutta seuraavat rivit sisentyvät 2,3 cm. Lähteiden väliin ei tule tyhjää riviä. Lähdeluettelossa käytetään vasemman reunan tasausta ja aakkosjärjestystä.

Liitteet

Liitteet merkitään lähdeluettelon jälkeen. Niiden lukumäärä ilmoitetaan tiivistelmässä. Sisällysluettelon lopussa luetellaan liitteet. Jos ne ovat mukana tekstitiedostossa, ne tulevat mukaan automaattiseen luetteloon, mutta ne voi myös kirjoittaa luettelon perään, jos liitetiedostot ovat sellaisia, että niitä ei voi sisällyttää tekstitiedostoon. Silloin luetteloon ei lisätä niiden aloitussivua.

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo tulee automaattisesti otsikoiden mukaan. Jos haluat muutoksia sisällysluetteloon, käy muuttamassa otsikoita tekstissä ja päivitä sitten koko sisällysluettelo: vie hiiri sisällysluettelon päälle ja valitse hiiren oikealla Päivitä kentä ja sitten Päivitä koko luettelo.

Sivunumerointi

Sivunumero kuuluu kaikkiin kirjallisiin töihin. Sivunumeron saat lisättyä kohdasta Lisää, Sivunumero, Sivun yläreuna, Normaali numero 3. Jos et halua sivunumeroa ensimmäiselle sivulle, tee ensin normaali sivunumero ja valitse sitten Erilainen 1. sivu.

Sivunumerointia käytetään kaikissa Diakin oppimistehtävissä. Sivunumeron paikka on ylhäällä oikealla. Opinnäytetyössä sivunumero tulee näkyviin vasta johdantoluvun ensimmäistä sivua seuraavalta sivulta eli toiselta varsinaiselta tekstisivulta. Kaikki sivut opinnäytetyön kantta lukuunottamatta lasketaan kuitenkin mukaan sivuihin. Oppimistehtävissä sivunumerointi tulee näkyviin kansilehden jälkeiselle sivulle ja kansilehti lasketaan sivumäärään mukaan.

Jotta saisit opinnäytetyön sivunumerot näkymään oikein, sinun täytyy jakaa koko työsi kahteen osaan. Tee se näin:

1. Mene sisällysluettelosivun loppuun ja valitse Sivun asetukset, Vaihdot, Osanvaihdot, Seuraava sivu. Ohjelma jakaa työn kahteen osaan ja vie sinut seuraavan sivun lei johdantoluvun alkuun.

2. Aktivoi ylätunniste klikkaamalla tyhää aluetta sivun yläreunassa. Siellä lukee Ensimmäisen sivun ylätunniste (Osa x)

3. Klikkaa ylätunnisteen työkaluriviltä Linkitä edelliseen -painike ei-aktiiviseksi, jotta osat ovat erilaisia.

Ylätunnisteen oikeasta reunasta poistuu teksti Sama kuin edellinen.

4. Lisää sivunumero (ylös, oikealle).

5. Muotoile sivunumero tarvittaessa valitsemalla Lisää, Sivunumero, Muotoile sivunumerot tai valitsemalla hiiren oikealla Muotoile sivunumerot.  (Laske opinnäytetyössä, monesko johdannon ensimmäinen sivu on kannen jälkeen ja laita se tähän).

6. Valitse ylätunnisteeseen Erilainen 1. sivu, jotta johdantoluvun 1. sivulla ei olisi sivunumeroa.

Lähdeluettelo ja riippuva sisennys

 • Jokainen lähde kirjoitetaan omalle rivilleen.
 • Lähteiden väliin ei jätetä tyhjää riviä.
 • Lähdeluettelossa käytetään riippuvaa sisennystä 2,3 cm (Ctrl + T tai AloitusKappaleMukautettuRiippuva tai hiiren kakkospainikkeella avautuvasta valikosta Kappale).
 • Lähdeluetteloon tulee aina vasen tasaus!

Automaattinen aakkostus löytyy Aloitus-välilehdeltä. Tyylien vasemmalta puolelta koodimerkin vierestä:

Opinnäytetyön pdf-tallennus ja saavutettavuus

Kun opinnäytetyö on valmis ja hyväksytty, raportista tehdään Theseus-verkkopalveluun tallennettava pdf-tiedosto.

Tässä ohjeessa pdf-tiedosto on tehty Microsoft Wordin pdf-tallennuksella.

Varmista ennen pdf-tiedoston tekemistä, että Word-tiedosto on saavutettava:

⇒ Valitse Tarkista ⇒ Tarkista helppokäytöisyys

Jos työssäsi on kuvia, joiden sisältö on tärkeä, selitä sisältö vaihtoehtoisella tekstillä tai merkitse kuva koristeelliseksi.

 

Valitse: tallenna nimellä, valitse tallennusmuodoksi PDF

 • Raportin lukua helpottaa, jos teet kirjanmerkit sisällysluettelon otsikoista: valitse Asetukset ja laita rasti paikkaan Luo kirjanmerkit käyttämällä Otsikoita. Kirjanmerkkiasetusta ei voi valita tallennusvaiheessa.
 • Tee saavutettavuusvalinnat:
  • asiakirjan rakenteen tunnisteet helppokäyttötoimintoa varten
  • PDF/A -yhteensopiva


Tallenna opinnäytetyön raportti Theseukseen.

Opinnäytteen tallennus Theseukseen

Muotoilumerkit

On helpompi selvittää Word-tekstin ongelmia ja esim. rivinvälien määrää, kun laittaa tulostumattomat muotoilumerkit näkyviin. ¶-painikkeella (Aloitus-välilehdellä) saat näkyviin jokaisen enterin painalluksen (rivinvaihdot), välilyöntinäppäimen käytön, sarkaimet ja sivunvaihdot sekä osanvaihdot.

Voit poistaa muotoilumerkkeja delete-näppäimellä tai askelpalauttimella (enterin yläpuolella oleva näppäin, jossa on vasemmalle osoittava nuoli).

Hallittu kopioiminen ohjelmasta toiseen

Kopioiminen tapahtuu seuraavasti:

 • Valitse hiirellä (maalaamalla) haluttu tekstialue.
 • Valitse 'Aloitus'-välilehdeltä tai hiiren oikealla painikkeella 'Kopioi' tai näppäimistöstä ctrl + C. Liittämisen voit tehdä hallitusti klikkaamalla Liitä-painiketta ja valitsemalla sieltä 'Säilytä vain teksti' Tällöin kopioidun tekstin omat ominaisuudet – väri, koko, kehykset yms. – eivät siirry sinun tekstiisi.

Omat muotoilut saa kopioituun tekstiin myös heti liittämisen jälkeen tekstin oikeaan reunaan ilmestyvästä valikosta. A-valinta tarkoittaa sitä, että teksti kopioituu ilman sen alkuperäisiä muotoiluja (= muotoilematon teksti) ja saa sinun tekstisi oletusmuotoilut.

Word-näppäinkomentoja

 • CTRL + ENTER  pakotettu sivunvaihto
 • CTRL + A             valitsee kaiken tekstin
 • CTRL + B             lihavoi valitun tekstin
 • CTRL + U             alleviivaa valitun tekstin
 • CTRL + I               kursivoi valitun tekstin
 • CTRL + 1             riviväli 1
 • CTRL + 5             riviväli 1,5
 • CTRL + R             tasaa kappaleen oikean reunan
 • CTRL + L             tasaa kappaleen vasemman reunan
 • CTRL + J              tasaa kappaleen molemmat reunat
 • CTRL + E             keskittää kappaleen tekstin
 • CTRL + T             riippuva sisennys
 • CTRL + C             kopioi valitun tekstin
 • CTRL + V             liittää kopioidun tekstin
 • CTRL + X             leikkaa valitun tekstin
 • CTRL + S             tallentaa tiedoston
 • CTRL + miinus  tekee pitkän (En dash) viivan
 • CTRL + Z             katumusnäppäin = peruuttaa viimeisimmän toiminnon
 • ^SHIFT + F3       muuttaa valittuun tekstiin isot / pienet kirjaimet
 • F7                        aloittaa kieliasun tarkistuksen

Alkuperäinen artikkeli Leena Sundqvist ja Mervi Kivirinta (2016)

Päivittänyt Mervi Kivirinta (2020)

Saavutettavuusseloste