Siirry pääsisältöön
Näyttää siltä, että selaimesi on Internet Explorer 11 tai vanhempi. Selainta ei tueta, joten käytä muuta selainta.

Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0

TOISTA KORKEAKOULUTUTKINTOA SUORITTAVAN OPISKELIJAN OPINNÄYTETYÖ

 

Suoritettavan AMK-tutkinnon opinnäytetyötä ei voida kokonaan korvata (ahotoida) aikaisempaan tutkintoon tehdyn opinnäytetyön perusteella. Seuraavassa käydään ensin läpi, miten voidaan hakea osa-ahot aiemman korkeakoulututkinnon pohjalta. Lisäksi kerrotaan, missä tilanteissa aikaisempaa opinnäytetyötä voidaan hyödyntää uudessa opinnäytetyössä ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.
 

Miten haetaan osa-ahot aiemman korkeakoulututkinnon pohjalta
 

KEH01 (ja vastaavat muun AMK-tutkinnon opinnäytetyöopintojaksot) 

Opintojakson saa AHOToitua kokonaisuudessaan (3 op). Opiskelija siirtyy suoraan KEH02-vaiheeseen eli opinnäytetyön suunnitelman laatimiseen ja esittelyyn.

Opiskelijan aiemmin tekemillä opinnoilla ja opinnäytetyöllä saa ahotoitua:

 • KEH01-oppimistehtävän
 • menetelmä- ja suomen kielen KEH01-opintojaksoon kuuluvat opinnot
 • opinnäytetyöseminaarissa kuuntelijana olemisen
 • julkaisuseminaarien yleisönä toimimisen
 • ideapaperin esittelemisen opinnäytetyön seminaarissa

KEH02 (ja vastaavat muun AMK-tutkinnon opinnäytetyöopintojaksot)

Opiskelijan aiemmin tekemillä opinnoilla ja opinnäytetyöllä saa ahotoitua (1 op):

 • KEH02-oppimistehtävän
 • menetelmä- ja suomen kielen KEH02-opintojaksoon kuuluvat opinnot
 • opinnäytetyöseminaarissa kuuntelijana olemisen
 • toisen opinnäytetyön suunnitelman opponoinnin
 • julkaisuseminaarien yleisönä toimimisen

Tällöin KEH02-suoritukseksi jää (1 op):

 • opinnäytetyön suunnitelman laatiminen, esittely opinnäytetyön seminaarissa ja sen hyväksytyksi saaminen

KEH03 (ja vastaavat muun AMK-tutkinnon opinnäytetyöopintojaksot)

Opiskelijan aiemmin tekemillä opinnoilla ja opinnäytetyöllä opiskelija saa ahotoitua (2 op):

 • suomen kielen KEH03-opintojaksoon kuuluvat opinnot
 • opinnäytetyönseminaarissa kuuntelijana olemisen
 • toisen opiskelijan käsikirjoituksen opponoinnin

Tällöin KEH03-suoritukseksi jää (3 op):

 • opinnäytetyön suunnitelman käytännön toteuttaminen
 • opinnäytetyön raportin laatiminen
 • opinnäytetyön käsikirjoituksen esitteleminen opinnäytetyön seminaarissa ja sen hyväksytyksi saaminen

 KEH04 (ja vastaavat muun AMK-tutkinnon opinnäytetyönjaksot)

Opiskelijan aiemmin tekemillä opinnoilla ja opinnäytetyöllä opiskelija saa ahotoitua (4 op)

 • toisen julkaistavan opinnäytetyön opponoinnin
 • julkaisuseminaarissa puheenjohtajana toimimisen
 • kypsyysnäytteeseen osallistumisen

Tällöin KEH04-suoritukseksi jää (1 op)

 • Opiskelija julkaisee opinnäytetyönsä suullisesti ja kirjallisesti
   

 Ahot-päätöksiä tekevät henkilöt on listattu Diakin nettisivuille:

https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/ahot/ahot-vastaavat/

Missä tilanteissa aikaisempaa opinnäytetyötä voidaan hyödyntää uudessa opinnäytetyössä ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla
 

Aikaisempaa opinnäytetyötä voi hyödyntää, jos:

 • aikaisempi opinnäytetyö on korkeintaan 10 vuotta vanha
 • aikaisempi opinnäytetyö on tehty samalta tai lähialalta
 • aikaisempi opinnäytetyö täyttää hyväksiluettavalta osalta nykyisen koulutuksen osaamisvaatimukset

Vuoden 2021 alusta alkaen terveysalan tutkinnoissa opinnäytetyönsä aloittavien kohdalla edellytetään seuraavaa:

 • Työelämätahon tilaus opinnäytetyölle sekä opinnäytetyön linkittyminen hoitotyöhön tai terveyden edistämiseen
 • Opinnäytetyösopimus laaditaan ja siinä nimetään hoitotyön asiantuntija (työelämäohjaaja)
 • Opinnäytetyön julkistaminen tehdään työelämälähtöisesti

Jos nämä eivät täyty aiemmassa korkeakoulututkinnossa tehdyn opinnäytetyön hyödyntämisestä johtuen, aiempaa opinnäytetyötä ei voi hyödyntää.

Aikaisemmasta opinnäytetyöstä voi hyödyntääteoriaosaa / tutkimusmenetelmäosaa / opinnäytetyön kokonaisuutta

Opinnäytetyön aihe ja muoto:

Päätös aikaisempaan tutkintoon tehdyn opinnäytetyön käyttämisestä osana uuden tutkinnon opinnäyteprosessia pohjautuu opiskelijan aloitteellisuuteen:

 • opiskelija tekee yhteenvedon (4–5 sivua) aikaisemmasta opinnäytetyöstään: esim. aihe, teoria, menetelmä, aineisto, keskeiset tulokset
 • opiskelija kuvaa, mitä osaamista hän on saanut aikaisemman opinnäytetyönsä prosessista
 • opiskelija tekee esityksen uudesta opinnäytetyöstään ja perustelee esityksensä sillä, mitä uutta osaamista tulee saamaan uuden opinnäytetyön prosessistaan
 • esityksestä selviää, mitä osia (käsitteistö, menetelmä, jne.) aikaisemmasta opinnäytetyöstään opiskelija aikoo käyttää
 • esityksestä selviää uusien osien sisältö pääpiirteissään
 • opiskelija toimittaa opinnäytetöistä vastaavalle opettajalle tai opolle em. dokumentin ja liittää mukaan aikaisemman opinnäytetyönsä

Opinnäytetöistä vastaava opettaja/opo toimittaa dokumentit opinnäytetyön ohjaajalle. Opinnäytetyön ohjaaja hyväksyy tai hylkää opiskelijan esityksen.

Aikataulu:
 • opiskelija tekee esityksensä uudesta opinnäytetyöstä 1 kuukauden kuluessa opintojensa alkamisesta, mikäli tavoitteena on aloittaa opinnäytetyön tekeminen heti opintojen alussa; muussa tapauksessa opinnäytetyön aloittamista edeltävän lukukauden loppuun mennessä
Uusi opinnäytetyö:
 • uuden opinnäytetyön on muodostettava itsenäinen kokonaisuus, mutta siinä voidaan käyttää osia aiemmasta opinnäytetyöstä
 • uuden opinnäytetyön vaihtoehtoja: tuote, kehittämistehtävä, artikkeli
 • opiskelijan työmäärän laajuus on 5 op, mutta MyDiakiin kirjattavana opintosuorituksena opinnäytetyön laajuus on 15 op
Osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen:
 • opiskelija osallistuu opinnäytetyön ohjaustapaamisiin, joissa hän esittelee omaa työtään
 • opiskelijalla on mahdollisuus osallistua suomen kielen- ja menetelmäopetukseen
 • lisäksi opiskelija osallistuu opinnäytetyön julkistamisseminaariin, jossa esitarkastuksen jälkeen hän julkaisee oman työnsä
Opinnäytetyön arviointi:
 • arvioinnissa käytetään Diakin amk-tutkinnon arviointikriteereitä soveltuvin osin
 • arviointi kohdistuu pelkästään uuteen suoritukseen
Opinnäytetyön julkistaminen:
 • opinnäytetyötä ei tallenneta valtakunnalliseen Theseus-tietokantaan
 • artikkeleita voidaan ehdottaa julkaistavaksi alan ammattilehtiin ja Diakin julkaisusarjoihin

Alkuperäinen artikkeli Paula Koistinen ja Mika Alavaikko 2016

Päivittänyt Olli Vesterinen ja Titta Riihimäki 2020

Päivittänyt Titta Riihimäki, Annukka Armanto, Päivi Conlin ja Olli Vesterinen 2022

Saavutettavuusseloste